Praat mee over de toekomst van de watertoets!

De evaluatie watertoets is gericht op het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop wateraspecten een rol spelen in strategische ruimtelijke planvorming. Met dit inzicht kan vervolgens de toepassing van de watertoets worden verbeterd. De watertoetspraktijk speelt daarom in de evaluatie een belangrijke rol. In de periode van maart tot juni van dit jaar is de praktijk aan de hand van 13 cases in beeld gebracht. Dit heeft een breed beeld opgeleverd van de factoren en mechanismen die bepalen welke rol water in afwegingen speelt.

Het planproces, dat in de dertien cases is doorlopen, is gereconstrueerd aan de hand van interviews. In de interviews zijn we veel mensen tegengekomen die enthousiast konden vertellen over de doorlopen planprocessen. Succesfactoren maar ook kritische noten over opgaven en inhoud, over de spelers, de in te zetten instrumenten en de financiën zijn aan bod gekomen. Daarbij is steeds gekeken naar de manier waarop het planproces zich verhoudt tot de veranderende maatschappelijke context waarbinnen het plaatsvindt.

Waardevol
Aan de hand van de inzichten van alle betrokkenen is per case gereconstrueerd hoe het planproces is verlopen en welke mechanismen daarbinnen bepalen hoe met watervraagstukken wordt omgegaan. Voor elke case zijn de resultaten en observaties van de onderzoekers ter bespreking en verbetering teruggelegd bij de betrokkenen. Zij zijn hierover ook met elkaar in discussie gegaan. Veel planprocessen lopen al lang, de evaluatie was daarom een mooi moment voor betrokkenen om even stil te staan en gezamenlijk terug te blikken op het doorlopen planproces. De inzichten die dit opleverde zijn waardevol gebleken voor de evaluatie.

Regiobijeenkomsten
De analyse van de resultaten levert veel nieuwe inzichten op. Om van deze inzichten te komen tot een praktijkgericht actieprogramma worden in september en oktober bijeenkomsten georganiseerd: de debatten ‘water in ruimtelijke planprocessen'.

Gekozen is voor 4 regionale debatten:

  • Donderdag 15 september voor noordelijk Nederland in Leeuwarden
  • Donderdag 22 september voor oostelijk Nederland in Arnhem
  • Donderdag 29 september voor zuidelijk Nederland in Eindhoven
  • Donderdag 6 oktober voor westelijk Nederland in Rotterdam

In elke regio zijn de uitkomsten van de analyse over het gehele land onderwerp van debat.

Op alle vier de dagen worden de uitkomsten van de case studies gepresenteerd en wordt op basis hiervan discussie gevoerd. Zo kan een ieder zijn bijdrage leveren aan de evaluatie en ideeën inbrengen voor de toekomst van de watertoets. In de periode na de bijeenkomsten zullen de ideeën samen verder worden uitgewerkt tot een actieprogramma.