SKINT zoekt aansluiting bij Actieprogramma Water en Ruimte

Het internationale project SKINT (SKills Integration and New Technologies) is nu ruim twee jaar onderweg. De verschillende partners leveren mooie resultaten op. De Nederlandse tak van dit kennis- en onderzoeksprogramma tracht ook bij te dragen aan andere initiatieven op het gebied van water en ruimte.
Een meerwaarde van een dergelijk internationaal programma is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende landen. Arjen Grent, van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en projectleider van het programma, vertelt dat een studiereis naar het Engelse Bradford en het Schotse Dundee - met 15 waterschappers en gemeentemensen - interessante inzichten en discussies opleverde. "Als het nodig is, doen ze daar niet moeilijk over een vierkante meter ruimte. Logisch ook want ruimte is er minder schaars. Dat levert interessante oplossingen op." Het Engelse systeem kent geen aparte waterschappen. "De gemeente pakt alles op. Je ziet dat water het dan toch vaak aflegt tegen andere belangen. Pas als zich een probleem voordoet, is er een aantal jaren aandacht voor water. Daarna verwatert dat weer. Op zo'n moment realiseer je jezelf dat het Nederlandse systeem met waterschappen ook zijn voordelen heeft. Bovendien zijn wij beter in meervoudig ruimtegebruik, juist door dat gebrek aan ruimte en doordat gemeenten en waterschap soms tegenstrijdige belangen hebben, maar er wel samen uit willen komen."

Resultaten
Naast de uitwisseling van kennis en ervaring, leveren de partners ieder zo hun eigen resultaten op. De Schotten hebben inmiddels het trainingsprogramma ‘Training the Champions of Change' ontwikkeld en aan veertig gemeenten gegeven. De Noren hebben uitgevonden hoe waterbeheer en archeologie samen kunnen optrekken en in Duitsland wordt er een boek over het programma samengesteld. De TU Delft heeft een aantal leerprogramma's opgeleverd en hierover gepubliceerd in vakbladen. Het Hoogheemraadschap is onder andere bezig met een uitwisselingprogramma. Grent: "Het is de bedoeling dat waterschappers voor drie maanden twee dagen per week aan de slag gaan bij gemeenten in het beheergebied van Hollands Noorderkwartier en gemeentemensen bij ons komen. Zo kan men bij elkaar in de keuken kijken, van elkaar leren en vooral elkaar leren begrijpen.. Op deze uren zit 50% subsidie. De andere 50% ben je gewoon productief want er moet wel gewerkt worden. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een trainingsprogramma om waterbeheerders en planologen beter met elkaar te laten communiceren."

Aansluiting
Maar lijkt dat niet veel op de activiteiten die ook in het kader van het Actieprogramma Water en Ruimte worden ondernomen? Grent beaamt dat. "Het Actieprogramma water en ruimte lijkt veel op SKINT. Daarom zoeken we ook zoveel mogelijk de samenwerking, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een trainingsprogramma. Dat maakt het sterker. Bovendien is het aan de belastingbetaler niet uit te leggen dat we zaken dubbel doen. Dat proberen we zoveel mogelijk te voorkomen."

Stroomlijnen initiatieven
Grent zou het liefste één partij zien die alle initiatieven om waterbeheerders en RO'ers beter te laten samenwerken coördineert. "Op dit moment zien de RO'ers door de bomen het bos niet meer. Een gemeenteambtenaar moet niet teveel initiatieven over zich heen krijgen. Je kunt beter één keer goed beslag leggen op zijn tijd. Uiteindelijk zou alles bij elkaar moeten komen. Dat bespaart tijd en geld. En het maakt mij niet uit wie dat oppakt. Als iedereen het ‘vertaalbureau' voor water en ruimte maar weet te vinden."

Over SKINT
Partners uit Engeland, Schotland, Noorwegen, Duitsland en Nederland onderzoeken hoe de Kaderrichtlijn Water (WFD) en Hoogwaterrichtlijn (FD) stevig en duurzaam in de ruimtelijke ordening kunnen worden verankerd. Het project is gekoppeld aan de intentie van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om de werkwijze van de watertoets te herijken en te verbeteren.

Betrokken partijen in Nederland zijn onder andere STOWA, TU Delft, NIROV, Provincie Noord-Holland, Stichting Wateropleidingen, RWS en enkele gemeenten in het beheersgebied van het hoogheemraadschap. Vanuit het het Interreg IVB North Sea progamma wordt een grote financiële bijdrage geleverd - ongeveer 2 miljoen euro, de helft van het totale budget. Het project heeft een planperiode van 2008 tot eind 2012.

Meer informatie
Kijk op http://www.skintwater.eu/