Fase 2 evaluatie Watertoets van start

De evaluatie van de watertoets is inmiddels in volle gang. Doel van de evaluatie is om meer zicht te krijgen op de rol die waterbeheer- en beleid speelt bij strategische ruimtelijke planvorming en bij de keuze van locaties voor ruimte vragende functies. De evaluatie is er op gericht bij te dragen aan het verbeteren van de toepassingspraktijk van de watertoets op dit niveau en is daarom opgezet als ‘lerende evaluatie'.
In het najaar van 2010 is de eerste fase van de evaluatie watertoets uitgevoerd: een recapitulatie en inventarisatie van het ontstaan van de Watertoets en van relevante nieuwe ontwikkelingen. De rapportage van deze fase is te downloaden op www.helpdeskwater.nl/watertoets

De tweede fase
De tweede fase van de evaluatie watertoets is nu in volle gang. Op basis van de eerste fase is besloten de evaluatie te richten op de vraag hoe de watertoets functioneert bij strategische ruimtelijke planvorming en bij locatiekeuzen. Binnenkort verschijnt het projectplan op www.helpdeskwater.nl/watertoets

De opdracht voor het uitvoeren van de evaluatie is verleend aan een consortium van Grontmij, Erasmus Universiteit Rotterdam en NIROV. In 2011 vullen zij de tweede fase van de evaluatie in als ‘lerende evaluatie'. De derde fase, in 2012, zal vooral gericht zijn op de verbetering van de toepassing van de watertoets in de praktijk.

Opzet in twee sporen
De evaluatie wordt opgepakt in twee sporen.

  • In het eerste spoor worden 12 cases geanalyseerd: 4 ruimtelijke structuurvisies en 8 gebiedsontwikkelingsprojecten. Door middel van interviews met betrokkenen wordt het procesverloop per case gereconstrueerd. Vervolgens wordt met de partijen bekeken welke rol water heeft gespeeld in het procesverloop.
  • Het tweede spoor is het spoor van de Communities of Practice. Deze communities zullen in de loop van het jaar vorm krijgen. Participanten in deze communities wisselen inzichten uit en dragen, waar mogelijk, vanuit de praktijk bij aan de evaluatie.

De lerende evaluatie
De evaluatie heeft als doel om te leren voor de praktijk. In het eerste spoor wordt daartoe veel praktijkinformatie verzameld. Tegelijkertijd is, in het tweede spoor, de evaluatie zelf opgezet als een leerproces waarin de uitvoerders van de watertoets nauw worden betrokken en ingeschakeld.

De caseanalyses krijgen vorm in meerdere stappen. In april vinden interviews plaats met de betrokkenen. Vervolgens worden de interviewpartners uitgenodigd voor een reflectiebijeenkomst om gezamenlijk te reflecteren op de uitkomsten. Na de zomervakantie volgen regionale bijeenkomsten waarin de uitkomsten vanuit meerdere cases worden gedeeld. De deelnemers hebben zo in de evaluatie zowel de rol van waarnemer, onderzoeker als beoordelaar.

Community of Practice
Het doel van een Community of Practice (CoP) is dat een groep mensen door vrij uitwisselen van kennis, inzichten en ervaringen samen leert en al doende samen nieuwe manieren ontwikkelt om met problemen en uitdagingen om te gaan. Deze werkvorm wordt regelmatig toegepast bij complexe vraagstukken waarbij meerdere partijen en domeinen zijn betrokken. Binnen een open en experimentele omgeving worden de deelnemers gestimuleerd en gefaciliteerd om kennis met elkaar te delen. Door deze aanpak leveren de communities vaak innovatieve oplossingen voor bestaande praktijkproblemen. In het kader van de evaluatie watertoets wordt daarom gestreefd naar het opzetten van enkele CoP's. Een landelijke CoP, met deelnemers van rijk en koepelorganisaties, heeft onlangs zijn startbijeenkomst gehad. Gekoppeld aan de case-analyses zal ook de behoefte aan regionale CoP's worden onderzocht. De CoP's worden gefaciliteerd door NIROV.

Meer informatie
www.helpdeskwater.nl/watertoets