Actieprogramma Water en Ruimte van start

Donderdag 14 oktober heeft in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat in Utrecht de startdag van het Actieprogramma Water en Ruimte plaatsgevonden. Het actieprogramma richt zich op: het versterken van regionale netwerken, nieuwe opleidingsinitiatieven en het verbinden van wetenschappelijke bevindingen met de praktijk. De verwachting is dat het actieprogramma de watertoets kan versterken. Maar ook dat de komende evaluatie van de watertoets het actieprogramma verder kan helpen.
De officiële start werd verricht door Patrick Poelmann, dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden als voorzitter van de commissie Water en Ruimte. Hij deed dit door de website www.waterenruimte.nl te openen en vervolgens het woord te geven aan Christine Oude Veldhuis, directeur van het Nirov, en Corné Nijburg, programmamanager Hoogwaardig Ruimtegebruik bij CURNET. Deze twee organisaties zullen de invulling en de uitvoering van het actieprogramma gaan verzorgen. Het actieprogramma kent een looptijd van 3 jaar (2010-2012) en wordt gefinancierd door het Rijk (Infrastructuur en Milieu, v/h VROM/V&W) en de waterschappen.

Nieuw platform
Met het openen van de website www.waterenruimte.nl is er een platform en ontmoetingspunt ontstaan voor iedereen die aan het actieprogramma wil meewerken, deelnemen of interesse toont voor de wijze waarop waterschappen met hun partners in ruimtelijke ordening willen samenwerken en willen bijdragen aan integrale - lees water en ruimte - gebiedsontwikkeling. De website is voor iedereen toegankelijk en bevat ondermeer informatie over het programma, over contactpersonen en over relevante casuïstiek.

Maatwerk, regiocoördinatoren
Het Actieprogramma gaat in de regio z'n beslag krijgen; daar moet een vanzelfsprekende en tijdige samenwerking tussen water en ruimtelijke ordening vorm gaan krijgen. Alle waterschappen zullen bij de uitvoering van het Actieprogramma worden betrokken, onder meer via het leveren van maatwerk. Dit gebeurt in overleg met de regio-coördinatoren bij de waterschappen die regionaal het eerste aanspreekpunt zijn. Op www.waterenruimte.nl staan de regio-coördinatoren met hun contactgegevens. Voor de uitvoering van het programma kunnen de waterschappen onder meer een beroep doen op diverse cursussen die het NIROV heeft ontwikkeld. Maar ook de resultaten en het ontwikkelde instrumentarium van de programma's Habiforum en Leven met Water zullen worden ingezet.

Overbodig
Patrick Poelmann was tevreden met de opkomst op de actiedag en met de kennisdeling die daar vorm kreeg. Hij verklaart: "Het grootste belang hier vandaag is dat de waterschappen bovenop de RO-processen gaan zitten. Dat ze zich niet alleen richten op grote ontwikkelingsprojecten, maar ook vroegtijdig op kleine bestemmingsplannen. Daar worden de plannen beter van en heb je later minder tegenwerking. Ik heb nu een goed gevoel over de uitvoering van het Actieprogramma. De mensen hier gaan het uitdragen. Ik verwacht dat over een half jaar de processen in de regio op gang zijn gekomen. Over drie jaar moet het Actieprogramma zichzelf overbodig hebben gemaakt doordat het gedachtegoed actief in de regio is opgepakt. Ik heb daar goede hoop op. Ikzelf zit namens de Unie in het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma en zal daarom de minister regelmatig zien. Bij haar wil ik dit onderwerp warm wil houden. Degene die dit nu bij de Unie verder trekt, is Stefan Kuks, dijkgraaf van Waterschap Regge en Dinkel."

Over het geheel kan geconcludeerd worden dat waterschappen zich verantwoordelijk moeten gaan voelen voor een gebied in plaats van voor alleen de wateraspecten, dat ze niet kunnen volstaan met het over de schutting gooien van ruimteclaims, maar dat ze tijdig en creatief mee moeten denken om zoveel mogelijk win-winsituaties te bereiken. Ook moet ruimtelijke ordening niet gezien worden als een hobby van enkele waterschappers, maar als een verantwoordelijkheid van de gehele organisatie.

Actieprogramma en de watertoets
Het actieprogramma richt zich op: het versterken van regionale netwerken, nieuwe opleidingsinitiatieven en het verbinden van wetenschappelijke bevindingen met de praktijk. Gezien de resultaten van de vorige evaluatie kan het actieprogramma de watertoets versterken. De evaluatie kan ook het actieprogramma versterken, met name ten aanzien van de regionale netwerken. Er zal ten minste afstemming plaatsvinden. Mogelijk kan in de toekomst besloten worden om een aantal activiteiten te herschikken.

Meer informatie
http://www.waterenruimte.nl/

Het actieprogramma Water en Ruimte is een initiatief van de Unie van Waterschappen en is de uitwerking van het manifest ‘Waterschappen, krachtige spelers in gebiedsontwikkeling'. Dit manifest, opgesteld door de commissie Poelmann, gaat in op wat de rol en positionering van waterschappen in gebiedsontwikkeling moet zijn en de wijze waarop waterschappen zich dat eigen kunnen maken. Het actieprogramma kent vier pijlers: netwerk in de regio, opleiding, verbinding praktijk-wetenschap en communicatie.