Xplorelab geeft beleidsproces Zuid-Holland nieuwe impulsen

Sinds een paar jaar bestaat binnen de provincie Zuid-Holland het Xplorelab: de innovatiewerkplaats van de provincie, om pro-actiever te kunnen inspelen bij beleidsontwikkeling. Zo heeft het Xplorelab nuttig werk kunnen verrichten rondom de Hotspot Zuidplaspolder, waar het waterbeheer in het kader van klimaatverandering een prominente rol speelt.
"Binnen de provincie Zuid-Holland hebben we een bijzondere rol. We maken namelijk geen beleid en daardoor lukt het ons juist om beleidsprocessen vlot te trekken." Aan het woord is Albert Koffeman, de coördinator van Xplorelab, die uitlegt hoe het Xplorelab werkt. "Wij zien dat bij bepaalde onderwerpen steeds dezelfde personen om tafel zitten. Onze filosofie is dat als je vraagstukken wilt verkennen, je partijen uit alle lagen moet betrekken. We nodigen dus het bedrijfsleven, andere overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke partijen uit om mee te denken. Dat klinkt simpel, maar is toch vaak lastig voor de overheid. Ons lukt dat gemakkelijker, omdat wij meer in het beleidsvoorbereidende onderzoek zitten. De resultaten daarvan geven we mee aan de lijnorganisatie, die de bestuurlijke vaststelling verzorgt."

Meerwaarde
Het Xplorelab van de provincie Zuid-Holland bestaat inmiddels meer dan vier jaar en is ontstaan vanuit de afdeling Milieu. Sinds een jaar is de werkplaats centraler in de organisatie geplaatst en houdt zich bezig met vraagstukken voor de hele organisatie. Koffeman: "Onze werkwijze slaat aan. We weten vernieuwende oplossingen te bedenken. Daarnaast is het ook een meerwaarde dat we met allerlei partijen om tafel zitten. Dat levert kruisbestuiving op en heeft een uitstraling naar de maatschappij. Dat we maatschappelijke vraagstukken niet met oogkleppen op bekijken. Je kweekt er een stuk vertrouwen mee."

Hotspot Zuidplaspolder
Xplorelab voert twee verschillende soorten opdrachten uit: verkenningen en impulsen. Hierbij moet in ieder geval een rol voor de provincie Zuid-Holland zijn weggelegd. Verkenningen starten aan het begin van een proces voor beleidsontwikkeling. Een goed voorbeeld van een verkenning is de Hotspot Zuidplaspolder. In dit project is gekeken naar de beste mogelijkheden voor duurzame gebiedsontwikkeling van deze polder in relatie tot (mogelijke) klimaatverandering. Daarbij is gezocht naar innovatieve bouwvormen en/of naar slimme maatregelen om de effecten van calamiteiten door klimaatverandering te beperken.

Impulsen geven een versnelling aan een beleidsproces. Tijdens een kort intensief traject wordt een lopend beleidsproces versneld en aangescherpt of wordt er een nieuw of vernieuwend beleid ontwikkeld voor de provinciale organisatie.

Wateropgave
Hoewel het Xplorelab zich bezighoudt met een breed scala aan onderwerp, past de werkwijze goed bij het oplossen van wateropgaven. Koffeman: "Bij de wateropgave gaat het al heel snel over een bepaald stukje, zonder naar het geheel te kijken. Je kunt bijvoorbeeld een wateropgave ook oplossen door op een hoger niveau aan flexibel peilbeheer te doen. In onze werkwijze verkennen we met verschillende partijen of er alternatieven zijn. Je kunt de wateropgave daarmee ook aan ‘de voorkant' oplossen. Ik zie dat er interesse voor deze werkwijze is, ook vanuit het beleidsveld Water." Een interessant recent voorbeeld is de impuls voor innovatieve oplossingen voor het Brijn-probleem in Zuid-Holland.

Meer informatie
Kijk op http://www.xplorelab.nl/