Watertoetsproces leidt tot doelmatiger investeren

Sinds 1 februari is Reginald Grendelman de nieuwe VNG-vertegenwoordiger in de landelijke werkgroep watertoetsproces. Volgens hem moeten gemeenten en waterschappen meer dan nu het geval is samen optrekken in het waterbeheer.

Als voorbeeld geeft Grendelman de samenwerking in de afvalwaterketen, waarin de partijen op dit moment soms teveel gericht zijn op hun eigen onderdeel. "Als je maatregelen gaat treffen om de riolering te optimaliseren, dan is het logisch om te kijken wat voor effect dit heeft op de zuivering. Door de gehele keten van drinkwaterproductie, afvalwaterinzameling (riolering) en afvalwaterzuivering te beschouwen worden je investeringen doelmatiger en kunnen de partijen geld besparen." De afgelopen maanden heeft de VNG samen met de Unie van Waterschappen een feitenonderzoek uitgevoerd naar deze samenwerking. Het resultaat hiervan is doorvertaald naar ‘Een gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen', waarbij gemeenten en waterschappen samen gaan werken. Deze aanpak is op 8 april vastgesteld. "Op basis daarvan gaan we nu een implementatietraject in. In eerste instantie inventariseren we wat er al aan samenwerkingsverbanden is en kijken we hoe we dit als voorbeeld kunnen gebruiken naar een bredere doelgroep. Vervolgens willen we gemeenten en waterschappen uitnodigen om om tafel gaan zitten en bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen op te zetten, waarin investeringsprogramma's worden samengebracht. Dit ligt helemaal in de lijn van de nieuwe Waterwet en zorgt ervoor dat we niet op verschillende niveaus met hetzelfde bezig zijn."

Fascinatie
Voordat Grendelman toetrad tot de landelijke werkgroep watertoetsproces, was hij adviseur riolering stedelijk water bij adviesbureau Arcadis. Maar zijn interesse in het waterbeheer gaat verder terug. "Ik heb eigenlijk altijd wel een fascinatie voor water gehad." Na afronding van een studie civiele techniek aan de HTS, vervolgde Grendelman zijn studie aan de Wageningen Universiteit, wat bij hem de interesse wekte voor integrale gebiedsontwikkelingen. "Op de HTS werden waterproblemen heel sectoraal bekeken. Op die manier kun je oplossingen krijgen waar je later op terug moet komen. Bij een integrale aanpak voorkom je dat. In dat kader is het vroegtijdig inzetten van het watertoetsproces bij ruimtelijke ontwikkelingen belangrijk. Hiermee beschouw je, naast planologische en economische zaken ook milieu- en wateraspecten waardoor je doelmatiger investeert en het watersysteem meer klimaatbestendig wordt. Bovendien kan water echt iets toevoegen aan het fysieke ontwerp. De belevingswaarde gaat erdoor omhoog."

Vuistregels
Grendelman vindt dat het watertoetsproces nog meer geïntegreerd zou moeten worden in de besluitvorming, maar ziet het zeker ook de goede kant op gaan. "Bestuurders beseffen dat ze anders later tegen mogelijke hoge kosten aanlopen." Hij staat huiverig tegenover een verdere juridische versterking van het watertoetsproces. "Een proces moet je niet teveel juridisch vastleggen, dan wordt het te rigide. Er moet ruimte blijven voor lokaal maatwerk. Ik geloof wat dat betreft meer in voorlichting en het laten zien van goede voorbeelden. Zo gaan we vanuit de landelijke werkgroep bijvoorbeeld een aantal ‘vuistregels' opstellen om het watertoetsproces nog praktischer te maken." Op dit moment wordt hiervoor een werkgroep in het leven geroepen, die uiteindelijk met een aantal factsheets zullen komen met handige ‘tips en trucs'. Grendelman: "In eerste instantie gaat het specifiek over hoe men het beste met het onderwerp ‘waterkwaliteit in het watertoetsproces' kan omgaan, maar ik verwacht dat we dit ook voor meerdere thema's gaan doen."

Meer informatie
Kijk op http://www.vng.nl/eCache/DEF/96/504.html