Nederland en Randstad in zicht

Randstad in Zicht
In de huidige kabinetsperiode worden strategisch keuzen gemaakt over de ruimtelijke ontwikkeling van de Randstad voor de lange termijn. Het gaat daarbij om de aard en ligging van nieuwe woon- en werkgebieden, de toekomst van de infrastructuur, de ontwikkeling van natuur en het perspectief voor de landbouw. DG Water wil deze keuzes enten op een robuust en duurzaam watersysteem met structureel meer ruimtel voor water.

De Randstad dankt zijn bestaan aan de strategische ligging in de delta en aan de telkens vernieuwde mogelijkheden om het watersysteem te benutten en aan te passen. Om de Randstad voor de lange termijn leefbaar en veilig te houden, bij de verwachte gevolgen van klimaatveranderingen, zijn aanpassing van watersystemen en watergebruik onvermijdelijk.

Het project ‘Randstad in Zicht’ beschrijft vanuit een lange termijn perspectief de wateropgaven voor de Randstad in hun onderlinge samenhang én brengt deze in relatie met de ruimtelijke ontwikkelingen. Daaruit worden ontwikkelingsperspectieven geschetst voor water en ruimte in de Randstad.


Nederland in Zicht
Nederland in Zicht zet systematisch de lange termijn ontwikkelingen in de Nederlandse watersystemen en de trends in ruimtegebruik op de kaart. Het rapport geeft antwoord op waar in Nederland veiligheid tegen overstromingen, wateroverlast, watertekort, verzilting en bodemdaling zich voordoen. Inzicht ontstaat op welke termijnen dit speelt en hoe deze opgaven met elkaar samenhangen op het niveau van heel Nederland. Daarnaast wordt een verbinding gelegd met de ruimtelijke trends van een aantal maatschappelijke sectoren die een duidelijke relatie hebben met water: verstedelijking, scheepvaart, natuur, recreatie, landbouw en energievoorziening. In zowel woorden als kaartbeelden worden de wateropgaven, de trends in het ruimtegebruik en de onderlinge samenhang tussen beiden gepresenteerd.

Nederland in Zicht heeft een onderbouwende rol gespeeld bij het Ontwerp Nationaal Waterplan en hoopt mede agenderend te zijn bij verdere discussie over de duurzame, klimaatbestendige inrichting van Nederland. Het rapport, de kaarten en de gehanteerde werkwijze willen inspiratie geven voor nadere invulling van wélke wateropgaven wáár en wannéér bepalend zouden moeten zijn bij ruimtelijke planvorming. Zowel op nationaal als op regionaal niveau én zowel voor de korte als voor de lange termijn.

Nederland in Zicht is in opdracht van het Directoraat Generaal Water gerealiseerd door een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat Waterdienst, Deltares en H+N+S Landschapsarchitecten.

U kunt zowel het rapport als de brochure downloaden (zie rechter balk).