Bouwbeperkingen in en langs vaarwegen

Per 1 april 2015 is de regelgeving voor het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen in werking getreden. Het Basisnet heeft betrekking op de modaliteiten weg, spoor en water. Het Basisnet is een netwerk van voor het doorgaande vervoer van gevaarlijke stoffen van belang zijnde wegen, hoofdspoorwegen en vaarwegen. Het Basisnet heeft als doel het creëren en in stand houden van een duurzaam evenwicht tussen de belangen van veiligheid, vervoer en bebouwing. Daartoe is een systematiek ontworpen die zoveel mogelijk voor alle drie de modaliteiten gelijk is.

Het Basisnet Water wijkt op bepaalde punten af van de generieke Basisnet-systematiek. Dat heeft gevolgen voor gemeenten die plannen ontwikkelen voor bouwen in en langs vaarwegen. Deze handreiking gaat daarom specifiek in op hoe gemeenten de aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over het water toegekende risicoruimte in acht dienen te nemen bij besluitvorming over bouwplannen in en langs vaarwegen.

De doelgroep van deze Handreiking is primair RO-medewerkers van gemeenten die zich bezig houden met het maken van bestemmingsplannen waarin bebouwing in en/of langs vaarwegen mogelijk wordt gemaakt. De secundaire doelgroep wordt gevormd door medewerkers van Rijkswaterstaat die vergunningaanvragen hiervoor in het kader van de Waterwet moeten beoordelen