Brochure Risico's en kosten in de watertoets

2006

In 2005 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de risico- en kostenanalyse verplicht is gesteld bij locatiekeuzes en grootschalige herinrichting van bestaand stedelijk gebied. Dit moet een betere locatiekeuze vanuit ‘waterperspectief’ bevorderen. Steeds vaker worden nieuwbouwwijken gebouwd in natte gebieden die eigenlijk niet geschikt zijn voor traditionele woningbouw. De risico- en kostenanalyse dient om overstromingen, verdroging, en overlast van grond- of oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen. De motie is vertaald in het PKB-deel van de Nota Ruimte.

De analyse van watergerelateerde risico’s en kosten van ruimtelijke plannen vereist maatwerk. In de aanvulling ‘handreiking Watertoets 2’ is deze analyse geïntegreerd in het watertoetsproces, waardoor er een analyse ‘op maat’ geleverd kan worden. De kern van de methode is dat naarmate de watergerelateerde risico’s groter zijn, de kosten van maatregelen uitgebreider in beeld worden gebracht.