Waterkwantiteit

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

Waterbeheer en -beleid – nationaal en internationaal – is ondenkbaar zonder informatie over waterstanden, afvoeren, golven en stroomsnelheden. Deze informatie wordt gebruikt voor de berichtgeving bij hoog- en laagwater door het WMCN, de bediening van stormvloedkeringen, sluizen en gemalen, begeleiding van het scheepvaartverkeer naar de grote zeehavens en op de binnenwateren, bepaling van de waterverdeling bij droogte, het ontwerp en toetsing van waterkeringen en crisismanagement. Een deel van deze processen en bijbehorende informatievoorziening is missiekritisch. Op onderdelen worden dan ook hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid en nauwkeurigheid. Veel van deze informatie wordt verzameld via het Landelijk Meetnet Water.