Biotamonitoring

De Kaderrichtlijn Water heeft naast normen voor prioritaire stoffen in water ook normen voor gehalten in biota. De Europese Commissie heeft in 2015 besloten de set van prioritaire stoffen, te meten in biota, aan te vullen tot 14 stoffen, waarover vanaf 2018 gerapporteerd zal moeten worden richting Brussel. Rijkswaterstaat is in 2016 gestart met het opzetten van een biota-meetnet. Afgesproken is dat waterschappen op de hoogte worden gehouden, zodat de kennisontwikkeling gebruikt kan worden bij het opzetten van een eigen biota-meetnet.

Als eerste stap heeft Rijkswaterstaat WVL, het kennisinstituut Wageningen Marine Research (WMR, voorheen IMARES) gevraagd een uitvoeringsprotocol te ontwikkelen èn in een viertal waterlichamen prioritaire stoffen in verschillende vissoorten te meten. Op 8 november 2016 heeft er een mini-symposium over dit thema plaatsgevonden.

Tijdens dit symposium zijn de resultaten gepresenteerd: zowel de methode-ontwikkeling als de resultaten van de normtoetsing. Daarnaast heeft RWS de opzet van een biotameetnet in de Rijkswateren gepresenteerd.

In de rechterkolom vindt u de onderzoeksresultaten en de presentaties van deze bijeenkomst.