KRW Toetsen & beoordelen oppervlaktewater

In het ‘Protocol monitoring en toestandsbeoordeling oppervlaktewaterlichamen KRW’ zijn de voorschriften voor waterbeheerders opgenomen voor het monitoren van de toestand van het oppervlaktewater voor ecologie en chemie. Zo zijn voor oppervlaktewaterbeheerders in Nederland onder andere de wijze van inrichting van het monitormeetnet, de wijze van meten, de frequentie van meten en de wijze van toetsen in deze richtlijn voorgeschreven, met als doel te zorgen dat de uitgevoerde monitoring éénduidig, uniform en KRW-proof is. Dit protocol vervangt vanaf 2019 de ‘Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen'.