Landelijk Meetnet Water

Laboratorium - Mediatheek Rijk 3cv3mth

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) is een voorziening die verantwoordelijk is voor de inwinning, opslag en distributie van waterbeheergegevens. Via meer dan 400 meetpunten wordt data ingewonnen, verwerkt en opgeslagen in het rekencentrum. De gegevens worden vervolgens geleverd aan klanten.

Het LMW is ontstaan uit de samenvoeging van drie bestaande meetnetten:

 • Monitoringsysteem Water (MSW), binnenwateren zoals kanalen en rivieren;
 • Meetnet Noordzee (MNZ), olieplatforms en Noordzeekanalen;
 • Meetnet Zeeuwse Getijdenwateren (ZEGE).

Naast het beheren van de ingerichte omgeving wordt door de Dienst Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat in samenwerking met de Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving, continu gewerkt aan de optimalisatie en vernieuwing van het LMW. De Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving inventariseert de behoefte van de klanten om te blijven voldoen aan hun veranderende wensen. Vervolgens wordt de ICT-omgeving hierop aangepast en ingericht.

Wat wordt gemeten?

Hydrologische gegevens

 • Waterstand
 • Debiet Het debiet is de gemiddelde hoeveelheid water, die per tijdseenheid door een rivier wordt afgevoerd, uitgedrukt in kubieke meters per seconde.
 • Golfhoogte en -richting
 • Stroomsnelheid en-richting
 • Watertemperatuur

Meteorologische gegevens

 • Windsnelheid en windrichting
 • Luchttemperatuur en luchtvochtigheid\
 • Zicht
 • Luchtdruk
 • Wolkenbasis

De meteogegevens worden verzameld in nauwe samenwerking met het KNMI. Tegelijkertijd vindt een uitwisseling van informatie met het KNMI plaats.

Voor wie wordt gemeten?

Het LMW levert data aan onder andere:

Overheid:

 • Stormvloedkeringen
 • Hydro-Meteo Centra
 • Gemeentelijke Havenbedrijven (o.a. Havenbedrijf Rotterdam)
 • Stormvloed Waarschuwingsdienst

Overig:

 • Shell
 • KNMI
 • FLIWAS (Flood Information and Warning System)
 • Particulieren