Hydromorfologie

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

Hydromorfologie is niet nieuw in Nederland. Waterbeheerders hebben altijd al hydromorfologische kenmerken gemonitord en hierop beleidskeuzen afgestemd. Het belang van kenmerken van waterkwantiteit en morfologie voor ecologische processen en de kwaliteit van het water heeft bewust of onbewust een centrale rol gespeeld. Met de komst van Europese richtlijnen voor het bevorderen van de waterkwaliteit in de Kaderrichtlijn Water hebben deze kenmerken van een waterlichaam een aparte rol gekregen. Sterker nog, de monitoring van rivierdynamiek, vormen door het water gemaakt, waterbalans, oeverkenmerken etc. heeft een naam gekregen: Hydromorfologie.

Hydromorfologie is de basis voor het huidige ecologische potentieel en de waterkwaliteit die daarmee samenhangt. Ingrepen in de hydromorfologische condities van een watersysteem hebben consequenties voor het functioneren van het systeem. Door het monitoren van hydromorfologische kenmerken van een watersysteem, de hydromorfologische parameters, krijgt een waterbeheerder inzicht in de huidige toestand, mogelijke knelpunten en handvatten voor verbeteringen. Deze verbeteringen of aanpassingen van hydromorfologische condities kunnen een positieve invloed hebben op de ecologie van het watersysteem en daarmee op de kwaliteit van het water.

Handboek hydromorfologie

Dit handboek beschrijft met eenduidige factsheets en uitgewerkte voorbeelden hoe de monitoring kan worden uitgevoerd, wat voor soort gegevens dat oplevert en hoe deze kunnen worden vertaald naar parameterwaarden. Het handboek is bedoeld voor waterbeheerders en overige geïnteresseerden die belast zijn met de hydromorfologische opgave, zowel hydrologen, ecologen, landmeetkundige als gisspecialisten.

Het handboek is ontstaan uit twee studies die in opdracht van Rijkswaterstaat in 2006 en 2007 zijn uitgevoerd door Ingenieursbureau RPS (BCC), in nauwe samenwerking met de regionale diensten en de specialistische diensten van RWS en de waterschappen. In 2012 - 2013 is een update uitgevoerd van het gehele handboek. Het resultaat kunt u vinden onder het kopje "Documenten".

Afleiding hydromorfologische parameters

ARCADIS heeft voor de periode 2001-2007 in opdracht van Rijkswaterstaat de hydromorfologische parameters voor de Rijkswateren afgeleid. Hydrologen met zowel regionale - als mariene kennis hebben samen met GIS specialisten de werkzaamheden uitgevoerd. De resultaten van deze afleidingen zijn verwerkt in het rapport "Afleiding hydromorfologische parameters". U kunt dit rapport vinden onder het kopje "Documenten".