Spoorboekje waterkwaliteit

Teneinde KRW- en overige waterkwaliteitsrapportages tijdig en met voldoende kwaliteit tot stand te kunnen brengen is een goede planning van de informatievoorziening noodzakelijk.

Door het Informatiehuis Water is hiervoor een zogeheten Spoorboekje Waterkwaliteit/KRW opgesteld. In dit Spoorboekje wordt gedetailleerd ingegaan op de planning en procedures voor de informatievoorziening in 2016 en is een globale planning opgenomen voor de jaren 2017 tot en met 2021. Het Informatiehuis Water heeft een coördinerende taak bij de in het Spoorboekje genoemde gegevensstromen.

Per gegevensstroom is beschreven hoe, door wie en volgens welke procedure watergegevens moeten worden aangeleverd. Naast de specifiek voor KRW en SGBP benodigde gegevens wordt in het Spoorboekje ook aandacht besteed aan enkele andere waterkwaliteit gegevensstromen.

Het Spoorboekje is een levend document: het wordt jaarlijks voor het daaropvolgende jaar gedetailleerd uitgewerkt en afhankelijk van lopende (beleids)ontwikkelingen aangepast.

Omdat in 2015 reeds een grote inspanning is gepleegd voor informatiestromen voor de Stroomgebiedbeheerplannen en de rapportage daarover aan de EU, is 2016 een relatief informatiestroom-luw jaar.