Spoorboekje waterkwaliteit

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

Om KRW- en overige waterkwaliteitsrapportages tijdig en met voldoende kwaliteit tot stand te kunnen brengen is een goede planning van de informatievoorziening noodzakelijk.

Door het Informatiehuis Water wordt hiervoor een zogeheten Spoorboekje Waterkwaliteit/KRW opgesteld. In dit Spoorboekje wordt gedetailleerd ingegaan op de planning en procedures voor de informatievoorziening in het komende kalenderjaar en is een globale planning opgenomen voor de jaren daarna. Het Informatiehuis Water heeft een coördinerende taak bij de in het Spoorboekje genoemde gegevensstromen. Dat wil zeggen dat het Informatiehuis Water in de meeste gevallen de instructies aan de beheerders geeft wanneer en hoe bepaalde gegevens aangeleverd moeten worden. Het Informatiehuis Water zorgt er ook voor dat de daarvoor geschikte instrumenten beschikbaar zijn, zoals het Waterkwaliteitsportaal.

Per gegevensstroom is beschreven hoe, door wie en volgens welke procedure watergegevens moeten worden aangeleverd.

Het Spoorboekje is een levend document: het wordt jaarlijks voor het daaropvolgende jaar gedetailleerd uitgewerkt en afhankelijk van lopende (beleids)ontwikkelingen aangepast.