Landelijk Meetnet Water

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) is een informatiesysteem die verantwoordelijk is voor de inwinning, opslag en distributie van waterbeheergegevens. Via meer dan 400 meetpunten wordt data ingewonnen, verwerkt en opgeslagen. De gegevens worden vervolgens direct automatisch geleverd aan klanten. De gegevens zijn ook te zien op internet.

Het LMW is ontstaan uit de samenvoeging van vijf bestaande meetnetten:

 • Monitoringsysteem Water (MSW), binnenwateren zoals kanalen en rivieren;
 • Meetnet Noordzee (MNZ), olieplatforms en Noordzeekanalen;
 • Meetnet Zeeuwse Getijdenwateren (ZEGE).
 • Meetnet van Brabant (INWAT)
 • Meetnet IJsselmeergebied

Naast het beheren van de ingerichte omgeving wordt door de Dienst Centrale Informatievoorziening van Rijkswaterstaat in samenwerking met de Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving, continu gewerkt aan de optimalisatie en vernieuwing van het LMW. De Dienst Water, Verkeer en Leefomgeving inventariseert de behoefte van de klanten om te blijven voldoen aan hun veranderende wensen. Vervolgens wordt de ICT-omgeving hierop aangepast en ingericht.

Wat wordt gemeten?

Hydrologische gegevens

 • Waterstand
 • Debiet
 • Golfhoogte en -richting
 • Stroomsnelheid en-richting
 • Watertemperatuur
 • Zoutgehalten

Meteorologische gegevens

 • Windsnelheid en windrichting
 • Luchttemperatuur en luchtvochtigheid
 • Zicht
 • Luchtdruk
 • Wolkenbasis

De meteogegevens worden verzameld in nauwe samenwerking met het KNMI. Tegelijkertijd vindt een uitwisseling van informatie met het KNMI plaats.

Voor wie wordt gemeten?

Het LMW levert data aan onder andere:

Overheid:

 • Stormvloedkeringen
 • Gemeentelijke Havenbedrijven (o.a. Havenbedrijf Rotterdam)
 • Watermanagement Centrum Nederland
 • Waterbeheerders (rijkswateren en regionale wateren)

Overig:

 • KNMI
 • Onderzoeksinstituten
 • Ingenieursbureaus
 • Universiteiten
 • Particulieren