Gegevensinwinning

Het verzamelen van meetgegevens over ons watersysteem is belangrijk voor het waterbeleid in Nederland. Door het verzamelen van deze meetgegevens kunnen trends worden gesignaleerd en kan getoetst worden aan normen en streefbeelden. Deze informatie is essentieel voor waterbeheerders en beleidsmakers voor het formuleren en evalueren van het waterbeleid. Meetgegevens worden ook gebruikt voor het maken van rapportages zodat getoetst kan worden of we (inter)nationale afspraken naleven.

Waar kan ik gegevens vinden?

Het Waterportaal wordt de nieuwe openbare applicatie voor het inzien en downloaden van actuele, verwachte en historische gegevens van het hoofdwatersysteem. Het Waterportaal zal de applicatie Actuele Waterdata uiteindelijk gaan vervangen. Een eerste versie van het Waterportaal kan al worden gebruikt.

Rijkswaterstaat

  • Actuele waterdata
    Op deze site vindt u actuele meetgegevens van het hoofdwatersysteem zoals waterstanden, astronomisch getij, afvoeren en stroomsnelheid, golfgegevens, watertemperaturen, chlorositeit, wind- en zicht gegevens en luchtdruk.
    Via de applicatie waterbase zijn historische waterkwantiteit- en waterkwaliteitgegevens op te vragen.
  • Aqualarm
    Aqualarm is een alarmeringssysteem van Rijkswaterstaat waarmee op basis van ingewonnen meetwaarden de waterkwaliteit van de rivier wordt bewaakt. Aqualarm is een systeem waarmee de waterkwaliteit van de Rijn en de Maas in Lobith en Eijsden wordt bepaald. Aqualarm bevat inwinninggegevens, meetgegevens en alarmmeldingen.

Informatiehuis Marien

Het Informatiehuis Marien (IHM) is een samenwerkingsverband van de Ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken (EZ). Na een verkennende studie in 2011 is besloten dat een Informatiehuis voor mariene data en gegevens wenselijk is. In 2012 is gestart met de oprichting van het Informatiehuis Marien met als doel alle mariene rijksdata en -informatie en onderzoeksgegevens over de Noordzee op één plek toegankelijk te maken voor belangstellenden, overheden en professionals.

De website van het Informatiehuis Marien krijgt meerdere functionaliteiten om de beschikbare mariene informatie en onderzoeksgegevens voor iedereen toegankelijk te maken. Bezoekers kunnen in de toekomst zoekopdrachten geven. Die leveren verwijzingen op naar plekken waar de betreffende informatie zich bevindt: bij instituten of databanken. Het IHM slaat deze informatie niet zelf op, maar zorgt voor verwijzingen. Verder zal via deze website rijksdata over de Noordzee centraal opvraagbaar zijn. Een bezoeker vraagt om bepaalde data, vervolgens zullen verschillende databases doorzocht worden en via het portal van het Informatiehuis Marien worden ontsloten. De data blijven gewoon bij de bron. Dit om de meest actuele gegevens op één plek te kunnen houden. Dat waarborgt de correctheid van de (meta)data.

Informatiehuis Water

Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen en is opgericht in 2010. Het heeft als missie om uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water efficiënt en effectief te laten stromen tussen waterbeheerders en deze informatie beschikbaar te stellen aan belanghebbenden.