Gegevensinwinning

Het verzamelen van meetgegevens over ons watersysteem is belangrijk voor het waterbeleid in Nederland. Door het verzamelen van deze meetgegevens kunnen trends worden gesignaleerd en kan getoetst worden aan normen en streefbeelden. Deze informatie is essentieel voor waterbeheerders en beleidsmakers voor het formuleren en evalueren van het waterbeleid. Meetgegevens worden ook gebruikt voor het maken van rapportages zodat getoetst kan worden of we (inter)nationale afspraken naleven.

Waar kan ik gegevens vinden?

Het Waterportaal wordt de nieuwe openbare applicatie voor het inzien en downloaden van actuele, verwachte en historische gegevens van het hoofdwatersysteem. Het Waterportaal zal de applicatie Actuele Waterdata uiteindelijk gaan vervangen. Een eerste versie van het Waterportaal kan al worden gebruikt.

Rijkswaterstaat

  • Actuele waterdata
    Op deze site vindt u actuele meetgegevens van het hoofdwatersysteem zoals waterstanden, astronomisch getij, afvoeren en stroomsnelheid, golfgegevens, watertemperaturen, chlorositeit, wind- en zicht gegevens en luchtdruk.
    Via de applicatie waterbase zijn historische waterkwantiteit- en waterkwaliteitgegevens op te vragen.
  • Aqualarm
    Aqualarm is een alarmeringssysteem van Rijkswaterstaat waarmee op basis van ingewonnen meetwaarden de waterkwaliteit van de rivier wordt bewaakt. Aqualarm is een systeem waarmee de waterkwaliteit van de Rijn en de Maas in Lobith en Eijsden wordt bepaald. Aqualarm bevat inwinninggegevens, meetgegevens en alarmmeldingen.

Informatiehuis Marien

Het Informatiehuis Marien (IHM) is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. Het IHM biedt een platform voor het vinden én delen van gegevens over de Noordzee. Tevens ontsluit het de mariene data van de rijksoverheid.

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht de lidstaten tot activiteiten om uiterlijk in 2020 in hun mariene wateren een goede milieutoestand te bereiken of te behouden.

Eén van de taken van het Informatiehuis Marien betreft de verantwoordelijkheid voor de monitoringsagenda en de operationele coördinatie van monitoring van de Kaderrichtlijn Marien (KRM). Dit omvat de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en monitoring van data en dataprotocol met betrekking tot de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Informatiehuis Water

Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen en is opgericht in 2010. Het heeft als missie om uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water efficiënt en effectief te laten stromen tussen waterbeheerders en deze informatie beschikbaar te stellen aan belanghebbenden.