Gegevensinwinning

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

Het verzamelen van meetgegevens over ons watersysteem is belangrijk voor het waterbeleid in Nederland. Door het verzamelen van deze meetgegevens kunnen trends worden gesignaleerd en kan getoetst worden aan normen en streefbeelden. Deze informatie is essentieel voor waterbeheerders en beleidsmakers voor het formuleren en evalueren van het waterbeleid. Meetgegevens worden ook gebruikt voor het maken van rapportages zodat getoetst kan worden of we (inter)nationale afspraken naleven.

Waar kan ik gegevens vinden?

Het Waterportaal is de nieuwe openbare applicatie voor het inzien en downloaden van actuele, verwachte en historische gegevens van het hoofdwatersysteem. Monitoringgegevens van de regionale wateren zijn in veel gevallen te bekijken via de websites van de waterschappen.

Waterkwaliteitsgegevens verzameld voor de Kaderrichtlijn Water door waterschappen en Rijkswaterstaat zijn beschikbaar in het waterkwaliteitsportaal.

Rijkswaterstaat

  • Actuele waterdata
    Via deze site vindt u actuele en historische meetgegevens van het hoofdwatersysteem zoals waterstanden, astronomisch getij, afvoeren en stroomsnelheid, golfgegevens, watertemperaturen, chlorositeit, wind, maar ook waterkwaliteit meetgegevens.
  • Aqualarm
    Aqualarm is een alarmeringssysteem van Rijkswaterstaat waarmee op basis van ingewonnen meetwaarden de waterkwaliteit van de rivier wordt bewaakt. Aqualarm bevat inwinninggegevens, meetgegevens en alarmmeldingen.

Informatiehuis Marien

Het Informatiehuis Marien (IHM) is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het IHM biedt een platform voor het vinden én delen van gegevens over de Noordzee. Ook ontsluit het de mariene data van de rijksoverheid.

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht de lidstaten tot activiteiten om uiterlijk in 2020 in hun mariene wateren een goede milieutoestand te bereiken of te behouden.

Eén van de taken van het Informatiehuis Marien betreft de verantwoordelijkheid voor de monitoringsagenda en de operationele coördinatie van monitoring van de Kaderrichtlijn Marien (KRM). Dit omvat de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en monitoring van data en dataprotocol met betrekking tot de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Informatiehuis Water

Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen en is opgericht in 2010. Het heeft als missie om uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water efficiënt en effectief te laten stromen tussen waterbeheerders en deze informatie beschikbaar te stellen aan belanghebbenden.