Plankton Overleg Nederland PON

Planktonoverleg Nederland (PON) is een landelijk overlegorgaan voor het planktononderzoek. Leden zijn werkzaam bij overheidsinstellingen, ecologische adviesbureaus en waterlaboratoria. De doelstelling van het PON is het stimuleren van fyto- en zoöplanktononderzoek in Nederland. Het PON maakt het verbreden van kennis, verbeteren van methodieken, kwaliteitsborging en het afstemmen van de naamgeving van planktonische organismen bespreekbaar, ter stimulering van het waterkwaliteitsonderzoek in Nederland.

In de jaren negentig bestonden er twee overleggroepen:
• FON fytoplanktonoverleg Nederland
• ZON zoöplanktonoverleg Nederland
In 2002 zijn beide groepen samengegaan in het PON (Plankton Overleg Nederland). Jaarlijks komt de groep twee keer bij elkaar.

Foto: Crucigenia lauterbornii

Het PON telt momenteel 35 leden en 18 agendaleden. De doelstelling is het bevorderen van fyto- en zoöplanktononderzoek in Nederland. Dit wordt bereikt door diverse aspecten van het planktononderzoek aan de orde te stellen. Besproken worden bijvoorbeeld: het verbreden van kennis, verbeteren van methodieken, kwaliteitsborging en het afstemmen van de naamgeving van planktonische organismen. Hiermee wordt bijgedragen aan het waterkwaliteitsonderzoek in Nederland.

Waterkwaliteitsonderzoek

Het waterkwaliteitsonderzoek is voortdurend aan verandering onderhevig. Denk alleen maar aan de ontwikkeling van beoordelingsmethoden zoals EBEOSYS (Ecologische Beoordelingssystemen) en KRW (Kaderrichtlijn Water). Daarnaast speelt ook de naamgeving een grote rol, waarvoor de TWN (Taxa Waterbeheer Nederland) leidend is. De analyse van fyto- en zoöplankton wordt daarmee steeds aangepast. Om goed en verantwoord in te kunnen spelen op deze veranderingen is goed overleg noodzakelijk.

Subgroepen

Binnen het PON zijn een aantal subgroepen werkzaam. Deze groepen houden zich bezig met literatuur, digitale beeldtechnieken, blauwwieren, standaardisatie van de analyse, deskundigendagen en het nieuwsblad.

Nieuwsblad

Het PON geeft een Nieuwsblad uit. De opzet is dat het een levendig communicatiemiddel is dat enkele keren per jaar verschijnt. Het Nieuwsblad wordt gevuld met een aantal vaste rubrieken, waarin onder andere systematiek en nomenclatuur, literatuur, kwaliteit, methodiek en een interview aan de orde komen. Er wordt naar gestreefd om elk nummer te wijden aan een bepaald thema.

De zaken die plenaire bespreking behoeven, worden behandeld tijdens de vergaderingen.

De redactie bestaat uit drie personen: Marjolein Hoyer (eindredactrice), Richard van den Bosch en Rob Suijkerbuijk. Door omstandigheden ligt het uitbrengen van het Nieuwsblad tijdelijk stil.

Informatie

Ben je geïnteresseerd en wil je lid worden, meldt je aan via het aanmeldformulier.

Inhoudelijk verantwoordelijk: Rob Suijkerbuijk, Aqualab Zuid B.V.