Plankton Overleg Nederland

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

Algemeen

Planktonoverleg Nederland (PON) is een landelijk overlegorgaan voor het planktononderzoek. De doelstelling is het bevorderen van fyto- en zoöplanktononderzoek in Nederland. Dit wordt bereikt door diverse aspecten van het planktononderzoek aan de orde te stellen. Besproken worden bijvoorbeeld: het verbreden van kennis, verbeteren van methodieken, kwaliteitsborging en het afstemmen van de naamgeving van planktonische organismen. Ook worden er cursusdagen georganiseerd om een bepaalde groep beter te leren kennen. Een voorbeeld hiervan is de blauwalgencursus in 2015 geleid door Komarek.

Bijhouden van kennis en uniformiteit in naamgeving dragen bij aan het waterkwaliteitsonderzoek in Nederland.

Het PON geeft ook een nieuwsbrief uit. Deze leidt momenteel een slapend bestaan.

trachelomonas

Trachelomonas pseudocaudata Deflandre 1926 (foto: A.M.T.J. Joosten)

Historie

Het PON is ontstaan in 2002 door het samengaan van FON (fytoplanktonoverleg Nederland) en ZON (zoöplanktonoverleg Nederland). De leden zijn werkzaam bij overheidsinstellingen, ecologische adviesbureaus en waterlaboratoria.

Per jaar vindt twee keer overleg plaats en er wordt gestreefd naar 2 cursusdagen.

Het PON telt in 2018, 32 leden en 19 agendaleden.

Waterkwaliteitsonderzoek

Het waterkwaliteitsonderzoek is voortdurend aan verandering onderhevig. Denk alleen maar aan de ontwikkeling van beoordelingsmethoden zoals EBEOSYS (Ecologische Beoordelingssystemen) en KRW (Kaderrichtlijn Water). Daarnaast speelt ook de naamgeving een grote rol, waarvoor de TWN (Taxa Waterbeheer Nederland) leidend is. De analyse van fyto- en zoöplankton wordt daarmee voortdurend aangepast. Om goed en verantwoord in te kunnen spelen op deze veranderingen is goed landelijk overleg noodzakelijk.

Informatie

Ben je geïnteresseerd en wil je lid worden, meld je aan via het aanmeldformulier.

Inhoudelijk verantwoordelijk: Rob Suijkerbuijk, Aqualab Zuid B.V.