Ecologie

Naast het meten van de chemie voor de beoordeling van de waterkwaliteit heeft het monitoren van ecologische parameters een steeds belangrijker rol gekregen. Sinds 1992 worden in de rijkswateren vis, waterplanten, macrofauna en algen bemonsterd en geanalyseerd in het kader van de Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Ook bij waterschappen en provincies zijn in die periode ecologische meetnetten gestart. Met de implementatie van de Kaderrichtlijn Water heeft de ecologie zelfs een leidende rol gekregen in de bepaling van de waterkwaliteit.