Ecologie

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

Naast het meten van de chemie voor de beoordeling van de waterkwaliteit heeft het monitoren van ecologische parameters een steeds belangrijker rol gekregen. Sinds 1992 worden in de rijkswateren vis, waterplanten, macrofauna en algen bemonsterd en geanalyseerd in het kader van de Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Ook bij waterschappen en provincies zijn in die periode ecologische meetnetten gestart. Met de implementatie van de Kaderrichtlijn Water heeft de ecologie zelfs een leidende rol gekregen in de bepaling van de waterkwaliteit.

Rijkswaterstaat verzamelt voor het beleid en voor beheer en onderheid veel gegevens over waterkwaliteit en natuur in de Rijkswateren. Daarvoor zijn een groot aantal landelijke meetnetten opgezet. Er zijn beknopte omschrijvingen van de meetnetten gemaakt. Rijkswaterstaat gebruikt die voor gesprekken over het afstemmen van de gegevensinwinning met partners, voor het ontwikkelen van het Digitale Stelsel Omgevingswet en voor andere samenwerkingsprojecten in de informatievoorziening. Maar RWS gebruikt ze ook voor het eigen werk. Voor het oordelen over aanpassing van een meetnet bij een nieuwe of gewijzigde informatiebehoefte en voor de planning van aanvullende gegevensinwinning voor het vorm geven en evalueren van projecten zoals de aanleg van een weg of de bouw van een windmolenpark.