Chemie

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in juli 2023 uitgezet.

Voor het Rijkswaterstaat programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) is in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren chemische monitoring ingericht. De data van het MWTL-monitoringprogramma worden gebruikt voor operationeel waterbeheer, bepalen trends, toetsing aan normen en het leveren van nationale en internationale rapportages. Ook emissiedata worden op structurele basis verzameld, maar vallen niet onder het MWTL-programma.

Om te onderzoeken of het water voldoende schoon is meet RWS een groot aantal verontreinigende stoffen in het water, zwevend stof, de waterbodem en in organismen. De gegevens worden getoetst of ze aan de normen voldoen en hoe de trend zich in de tijd ontwikkeld. Ook meet RWS een aantal biologische effecten die mogelijk door verontreinigende stoffen worden veroorzaakt zoals visziektes en geslachtsverandering bij slakken.

Rijkswaterstaat deelt de gegevens op verschillende internetsites. Op de Waterinfo-extra site zijn de beschrijvingen van de metingen en informatie waar de gegevens kunnen worden gedownload of bekeken. Dat is deels op de Waterinfo-extra site en deels op andere sites (waaronder Waterinfo). Dat hangt sterk af van de aard en toepassing van de gegevens.