Watson

Watson geeft het antwoord op de vraag wat er in ons afvalwater zit. De Watson database bevat een schat aan informatie over de concentraties microverontreinigingen in het influent en effluent van Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). Denk hierbij aan de prioritaire stoffen uit de Kaderrichtlijn Water, industriële stoffen, geneesmiddelen, hormoonverstorende stoffen, bestrijdingsmiddelen en meer. De hoeveelheid gegevens zal de komende jaren alleen maar groter worden.
Met de Watson webapplicatie kunnen gebruikers allerlei meetgegevens uit de database halen. Daarbij kunnen ze diverse selecties maken en berekeningen uitvoeren. De database helpt waterbeheerders en zuiveraars op deze manier bij het beantwoorden van tal van vragen over microverontreinigingen in het afvalwater.
De database wordt ook gebruikt voor het afleiden van kentallen voor de zogenoemde EmissieRegistratie (ER). De ER-kentallen worden gebruikt om de bijdrage van rwzi's aan de totale emissies van een stof naar het oppervlaktewater te bepalen.

Watson database

Brochure Watson