Informatie voor de zwemwaterbeheerder

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.

Om er voor te zorgen dat er veilig gezwommen kan worden houdt de provincie alle aangewezen zwemwaterlocaties in de gaten. De waterbeheerders monitoren de waterkwaliteit en rapporteren aan de provincie.

Beheer van zwemwaterlocaties

De provincies stellen de lijst met aangewezen zwemwaterlocaties op. Bij het aanwijzen van nieuwe zwemwaterlocaties en bij het afvoeren van zwemwaterlocaties betrekt de provincie de waterbeheerder volgens het "protocol aanwijzen en afvoeren".
Het is de taak van de provincie het publiek te voorzien van algemene en actuele informatie over zwemwater. Dit houdt in: voorlichting over de provinciale zwemwaterlocaties én relevante informatie op de locatie zelf.

Onder Zwemwaterdocumenten treft u het protocol aanwijzen en afvoeren, de handreiking en de toolbox aan voor het maken van borden voor zwemwaterlocaties.

Zwemwaterprofiel

Een zwemwaterprofiel is een uitgebreide karakterschets van een zwemwaterlocatie, inclusief een beschrijving van bronnen van verontreiniging en risico's die hieruit voortkomen. Aan de hand van een zwemwaterprofiel is het mogelijk vast te stellen welke maatregelen getroffen moeten worden. Met deze profielen kan actiever gestuurd worden om de hygiëne en veiligheid van zwemwaterlocaties te vergroten.

Voor nieuw in te richten locaties stelt de initiatiefnemer het zwemwaterprofiel op. Voor het opstellen van zwemwaterprofielen is een handreiking vastgesteld.
In het rapport "KRW en oppervlaktewater" (pdf, 3.1 MB) is een protocol uitgewerkt waarmee voor een zwemwaterlocatie de zwemzone kan worden begrensd. Het blijft altijd wenselijk om locatie specifieke omstandigheden te betrekken bij toepassing van het protocol.

Voor het actueel houden van de zwemwaterprofielen is het ‘advies beoordelen en actualiseren zwemwaterprofielen (pdf, 34 kB)’ beschikbaar. Het actuele zwemwaterprofiel van elke zwemlocatie is te vinden op de website zwemwater.nl

Monitoring zwemwater

Door de waterbeheerder van een zwemwaterlocatie wordt de zwemwaterkwaliteit gecontroleerd gedurende het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Nadere bestuurlijke afspraken zijn vastgelegd in de "Beslisnotitie werkwijze individuele metingen en meetfrequentie microbiologische parameters zwemwater".

Na het zwemseizoen wordt voor elke zwemwaterlocatie de kwaliteitsklasse vastgesteld. Hiervoor worden de meetgegevens ven E.coli en intestinale enterokokken van de laatste vier zwemwaterseizoenen gebruikt. De Europese Zwemwaterrichtlijn kent vier kwaliteitsklassen: 'uitstekend', 'goed', 'aanvaardbaar' en 'slecht'.

Blauwalgen

Volgens de Zwemwaterrichtlijn moet de waterbeheerder passende maatregelen nemen ter voorkoming van blootstelling van de zwemmer aan toxische blauwalgen, waaronder in elk geval voorlichting van het zwemmerspubliek. Als men op een locatie eerder met blauwalgen te kampen heeft gehad, wordt dit in het zwemwaterprofiel vermeld. In dat geval is monitoring tijdens het badseizoen verplicht zoals die is vastgelegd in het blauwalgenprotocol. In bijlage 5 van het blauwalgenprotocol over benthische blauwalgen is tabel 1 (pdf, 5.9 kB) aangevuld met een vermelding wanneer een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwem- en strandverbod wordt afgegeven.

Maatregelen

Volgens de Europese Zwemwaterrichtlijn moeten in 2015 alle officiële zwemwaterlocaties in ieder geval 'aanvaardbaar' zijn (resultaatsverplichting). Maar dat niet alleen, de richtlijn gaat er van uit dat lidstaten vervolgens hun best doen om alle locaties ‘goed tot uitstekend' te maken (inspanningsverplichting).
Als een zwemwaterlocatie vijf jaar achtereen 'slecht' scoort, moet in het daaropvolgende zwemseizoen een zwemverbod worden ingesteld. Dit is voor de betrokken organisaties (waterbeheerder, provincies en locatiebeheerders) aanleiding om in gezamenlijk overleg na te gaan welke verbeteringen in de zwemwaterkwaliteit bereikt kunnen worden.

Nieuwe wetgeving

Op termijn zullen de regels voor badinrichtingen en zwemlocaties (in oppervlaktewater en kustwater) worden ondergebracht in regelgeving die gebaseerd is op de Omgevingswet.