Publieksvoorlichting

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.

Er zijn in Nederland ruim 700 officiële zwemwaterlocaties. Alleen op de officiële zwemwaterlocaties wordt de hygiëne en veiligheid gecontroleerd tijdens het zwemseizoen.

Officiële zwemwaterlocaties

Officiële zwemwaterlocaties zijn locaties die ingericht zijn om te zwemmen en als zodanig zijn aangemeld bij de EU (Europese Unie). Elke provincie wijst jaarlijks, voor aanvang van het zwemseizoen, zwemplekken in oppervlaktewater aan op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

Informatie over zwemwaterkwaliteit

Het buiten zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. De zwemwaterkwaliteit en de fysieke veiligheid van officiële zwemwaterlocaties wordt ook alleen in deze periode gecontroleerd.
Actuele informatie over de waterkwaliteit van de officiële zwemwaterlocaties vindt u op:

  • de landelijke website zwemwater.nl
  • provinciale websites
  • informatiebord op de zwemwaterlocatie
  • zwemwatertelefoon
  • zwemwaterapp
  • (lokale)kranten, als de kwaliteit van het zwemwater niet goed is

Neem contact op met de zwemwatertelefoon in uw provincie als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over een zwemwaterlocatie. Een overzicht van telefoonnummers van elke provinciale zwemwatertelefoon kunt u vinden op de website zwemwater.nl.

Veiligheid

Zwemmen in open water is altijd voor eigen risico. De provincies adviseren iedereen die wil zwemmen dit te doen bij de officiële zwemwaterlocaties. Zwemmen in rivieren en kanalen kan gevaarlijk zijn door de zuiging van schepen en gevaarlijke (onder)stroming. Meer informatie over veilig zwemmen in open water is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Controle van de zwemwaterkwaliteit

Controle metingen worden uitgevoerd door de waterbeheerder (waterschap of Rijkswaterstaat). De provincie ontvangt de resultaten van deze metingen en kan eventueel een negatief zwemadvies geven of zelfs een zwemverbod instellen als de hygiëne of veiligheid niet voldoende is. Zwemwater.nl informeert over de hygiëne en veiligheid van de officiële zwemwaterlocaties.

Volgens de Europese zwemwaterrichtlijn wordt het zwemwater beoordeeld op microbiologische verontreiniging en visueel geïnspecteerd op het voorkomen van afval (teerachtige residuen, glas, plastic, rubber) in het water. Daarnaast moet de waterbeheerder passende maatregelen nemen ter voorkoming van blootstelling van de zwemmer aan toxische blauwalgenbloei.

Waarschuwingsborden bij de officiële zwemwaterlocaties

  • Waarschuwing: er is een gering gezondheidsrisico. Vooral kwetsbare groepen (jonge kinderen, oudere mensen) wordt afgeraden te gaan zwemmen
  • Negatief zwemadvies: er is een gezondheidsrisico, u kunt beter niet gaan zwemmen
  • Zwemverbod: het risico dat u ziek gaat worden is zo groot dat zwemmen voor niemand is toegestaan.

Zwemwaterprofielen

De Europese Zwemwaterrichtlijn verplicht EU lidstaten om voor iedere zwemwaterlocatie een zwemwaterprofiel op te stellen. Een zwemwaterprofiel is een uitgebreide karakterschets van een zwemwaterlocatie. Zwemwaterprofielen zijn te vinden op zwemwater.nl.

De Blauwe Vlag

De Blauwe Vlag is een initiatief van de Foundation for Environmental Education (FEE). De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn.