Visserij

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in augustus 2023 uitgezet.

Europees visserijbeleid moet overbevissing voorkomen en zorgen voor gezonde visbestanden. Beroepsvissers moeten zich daarom op de Noordzee houden aan Europese visserijregels. In de Nederlandse kustwateren en binnenwateren gelden nationale regels. Visserij valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Beroepsvisserij

De grootste sector is de Noordzeevisserij. In december 2011 bereikten de overheid, het visserijbedrijfs­leven en natuurbeschermingsorganisaties een akkoord over visserijmaatregelen in twee Natura 2000-gebieden voor de kust, het zogenoemde VIBEG-akkoord (visserij in beschermde gebieden).
Het VIBEG-akkoord regelt de visserij op twee gebieden van de Noordzee, die in 2010 als Natura 2000-gebied zijn aangewezen: de Vlakte van de Raan in de zuid-westelijke delta en de Noordzeekustzone, een strook drie mijl zeewaarts van Bergen, Noord-Holland, tot Rottum in de Waddenzee. Natuurorganisaties, visserijsector en het Rijk hebben in 2017 het ‘VIBEG 2’-akkoord gesloten. Het VIBEG-2 Akkoord vervangt het VIBEG Akkoord uit 2011 en het Aanvullende sportvisserij akkoord uit 2013.

De Rijksoverheid probeert samen met de visserijsector nieuwe manieren van vissen te ontwikkelen die schade aan de natuur zo veel mogelijk beperken. Aan keurmerken is te zien of vissen duurzaam gevangen of biologisch gekweekt zijn.

Sportvisserij

Voor sportvissers gelden regels voor vissen in de Nederlandse binnenwateren en zoute wateren. In principe moet iedere sportvisser in Nederland beschikken over een visvergunning. In de meeste gevallen is dit de VISpas. De VISpas krijgt u automatisch als u lid wordt van een vereniging die is aangesloten bij een van de hengelsportfederaties van Sportvisserij Nederland.