Proceswater/koelwater

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in augustus 2023 uitgezet.

In vrijwel ieder bedrijf wordt gebruik gemaakt van water: als koelvloeistof, procesmiddel, oplosmiddel of als vervoermiddel. Al deze toepassingen samen vallen onder de noemer proceswater.

Proceswater in de industrie

Onder proceswater wordt verstaan al het water (leidingwater, grondwater of oppervlaktewater) dat gebruikt wordt in een fabrieksproces waarbij producten worden gemaakt.
Dit kan zijn:

  • spoelwater, om een product te spoelen of te koelen,
  • koelwater om een proces te koelen,
  • als grondstof om een product te maken (bierbrouwerij, of drinkwaterproductie),
  • als oplosmiddel (bij bijv elektrolytische baden) of,
  • als transportmiddel in industriële processen.

Aan de kwaliteit van het oppervlaktewater en/of grondwater worden hoge eisen gesteld als deze als grondstof dienen of in aanraking komen met producten voor menselijke consumptie.

Koelwater

In veel productieprocessen wordt oppervlaktewater gebruikt voor koeling.
Voor het onttrekken van water uit een oppervlaktewater of grondwater is een vergunning nodig op basis van de Waterwet. Aan koelwater worden vaak stoffen toegevoegd om de groei van algen te beletten, en om roestvorming te verminderen. Als dit water vervolgend wordt geloosd in een oppervlaktewater worden in de watervergunning eisen gesteld aan deze lozing om de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen. Zo worden er eisen opgenomen hoe warm het te lozen water mag zijn ter bescherming van de planten en dieren die leven in het ontvangende oppervlaktewater.

Proceswater in de landbouw

Daarnaast kunnen we ook het gebruik van water in de landbouw zien als proceswater. Hier wordt water (leidingwater, grondwater of oppervlaktewater) gebruikt om gewassen te beregenen, vee te drenken en producten (groente,fruit) te spoelen.

Warmte koude opslag

Warmte koude opslag of met een andere naam bodemenergiesystemen is een methode om energie in de vorm van warmte of kou op te slaan in de bodem. Watervoerende lagen in de bodem laten zich uitstekend gebruiken om warmte en koude in op te slaan. In de zomer gebruikt men het koele grondwater om gebouwen te koelen, het opgewarmde water slaat men op in de bodem totdat het in de winter wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. Dit mag niet zonder vergunning