Drinkwater

Drinkwater wordt in het grootste deel van Nederland bereid uit grondwater. In het westen van Nederland is het grondwater te zout en niet geschikt voor drinkwaterbereiding. Hier wordt vooral water uit de Rijn (inclusief IJsselmeer) en Maas gebruikt om drinkwater te maken. Drinkwater wordt gedistribueerd via waterleidingen naar woningen en bedrijven. Huishoudens en bedrijven gebruiken het water voor consumptie, productiedoeleinden en reiniging.

Drinkwater uit oppervlaktewater

Er zijn speciaal aangewezen locaties waar oppervlaktewater onttrokken wordt voor drinkwaterproductie. Op deze plaatsen moet de waterkwaliteit voldoen aan afgesproken kwaliteitsnormen. Dit wordt continue bewaakt door de waterkwaliteitsbeheerder. Voor de Rijn, de Maas en het IJsselmeer is dit Rijkswaterstaat.
Het onttrokken oppervlaktewater wordt gezuiverd door waterleidingsbedrijven die er dan drinkwater van maken. Oppervlaktewater is meer vervuild dan grondwater. Het moet meer bewerkingen ondergaan voordat het geschikt is als drinkwater. Het reinigingsproces van oppervlaktewater is duurder dan van grondwater.
Al ons drinkwater moet voldoen aan wettelijke normen die te vinden zijn in de Drinkwaterwet.

Drinkwater uit grondwater

Voor het ontrekken van grondwater, voor het bereiden van drinkwater, heeft u een Waterwet vergunning nodig. De provincie is de instantie die deze vergunning kan verlenen. Het grondwater wordt onttrokken in een waterwingebied. In een waterwingebied gelden vaak regels die dienen om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Zo wordt de lozing van afvalwater of effluent verboden of aan zware eisen onderworpen.

Kwaliteit drinkwater

De waterleidingbedrijven analyseren de waterkwaliteit op een groot aantal stoffen. Naast wettelijk voorgeschreven stoffen worden ook gekeken naar andere, nieuwe stoffen in het milieu. Het RIVM verzamelt deze gegevens en rapporteert jaarlijks over de drinkwaterkwaliteit in Nederland.

Wie doet wat?

Verschillende instanties houden zich bezig met de zorg voor drinkwater. Drinkwaterbedrijven en waterschappen zijn daarvan de meest bekende. Ook Ministeries, Rijkswaterstaat en provincies werken aan water.

  • Drinkwaterbedrijven: levering drinkwater
  • Waterschappen en Rijkswaterstaat samen de waterbeheerders, bewaken de kwaliteit van ons oppervlaktewater
  • Provincies en waterschappen: beheer van het grondwater
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu: drinkwaterwet