Delfstoffenwinning

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.
Deze pagina wordt in augustus 2023 uitgezet.

Bij delfstoffen kan men denken aan fossiele brandstoffen zoals gas en olie, maar ook aan zand, grind en schelpen.

Fossiele brandstoffen

Olie en gaswinning vindt plaats in landbodem maar ook in de waterbodem denk daarbij aan de olieplatformen op zee. De Noordzeebodem bevat grote reserves aan olie en gas. Winning daarvan draagt fors bij aan de Nederlandse economie. Olie- en gaswinning zijn in het Nationaal Waterplan dan ook benoemd als activiteiten van groot nationaal belang.

Oppervlaktedelfstoffen

Andere delfstoffen die gewonnen worden zijn oppervlaktedelfstoffen, deze worden in veel gevallen gewonnen in oppervlaktewater. Grondstoffen die gerekend worden tot de oppervlaktedelfstoffen zijn:

  • zand,
  • grind en
  • schelpen.

In de Nota Ruimte is als doelstelling opgenomen de winning van oppervlaktedelfstoffen te stimuleren op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Door de winning van oppervlaktedelfstoffen te combineren met andere functies, zoals rivierverruiming, natuurontwikkeling, woningbouw, aanleg van waterbergingen en vaargeulen, wordt dit gewaarborgd.

Wetgeving delfstoffenwinning

In artikel 6.12 van de Waterwet is vermeld dat delfstoffenwinning op een diepte van meer dan 500 meter beneden de oppervlakte van de aardbodem niet onder de waterwet valt, maar onder de Mijnbouwwet.
De Mijnbouwwet beoogt een overzichtelijk en helder kader te bieden voor een verantwoorde en doelmatige mijnbouw, zowel voor de mijnbouw die plaatsvindt binnen het Nederlands grondgebied inclusief de territoriale zee, als voor de mijnbouw die plaatsvindt op het continentaal plat.
Om oppervlaktedelfstoffen te kunnen ontginnen heeft men een vergunning nodig vallend onder de Ontgrondingenwet (OW), de Ontgrondingenwet stelt regels ten aanzien van de winning van oppervlaktedelfstoffen.