De CZV norm is ingetrokken. Wat nu?

Gepubliceerd 26 januari 2019

In oktober 2018 zijn de volgende NEN normen ingetrokken:

  • NEN 6633:2006 ‘Water en (zuiverings)slib – Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV)’
  • NEN-ISO 15705:2003 'Water - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (ST-COD) - Kleinschalige gesloten buismethode ingetrokken.

Dit heeft tot vragen van gebruikers, handhavers, vergunningverleners en heffingstechnologen geleid. Wanneer moet welke norm nu worden toegepast wanneer dergelijk onderzoek voor de vergunning of om de zuiveringsheffing / de verontreinigingsheffing vast te stellen wordt uitgevoerd. Er worden vooral vragen gesteld wanneer in de wetgeving (Waterwet en Waterschapswet) nog naar NEN 6633 of NEN-ISO 15705:2003 wordt verwezen.

Aanleiding tot intrekken NEN 6633:2006 en NEN-ISO 15705:2003

De aanleiding om NEN normen in te trekken, is:

  • De CZV-methode staat in het licht van REACH, milieuaspecten en arbeidsomstandigheden onder druk vanwege het gebruik van bepaalde chemicaliën;
  • Alleen het intrekken van NEN 6633 (die nu voor systematic review voor ligt) en NEN-ISO 15705 te laten bestaan, is voor de normsubcommissie geen optie omdat de cuvettenmethode eveneens geen goed alternatief is. Het reeds vele jaren genoemde alternatief voor CZV is Totaal Organisch Koolstof (TOC).

Wat betekent “ingetrokken”?

Dat betekent dat er geen onderhoud (ontwikkeling, herziening) van de normdocumenten NEN 6633:2006 en NEN-ISO 15705:2003 zal plaatsvinden. Hierdoor kan het zijn dat de norm niet meer de huidige stand der techniek weergeeft of dat de norm vanwege het beschikbaar komen van een Europese norm moet worden vervangen door die Europese norm. Voor de 6633:2006/A1:2007 heeft de normcommissie aangegeven dat, gezien de (internationale) ontwikkelingen zoals  Reach, alternatieve beschikbare methoden, negatieve milieu en ARBO aspecten, de NEN niet meer "state of the art" is. Dat geldt ook voor de NEN ISO 15705. De ISO norm kan niet door Nederland worden ingetrokken. Deze NEN ISO norm zal daarom  als ISO 15705 blijven bestaan.

Gevolgen voor vergunningverlening, handhaving, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

Wat betekent deze intrekking voor de laboratoria die zich bezig houden met de CZV te bepalen van afval- koel of grondwater en die met NEN 6633 werken?

Vanuit de wetgeving, Waterregeling, verordeningen en vergunningen wordt nog steeds (statisch) verwezen naar NEN6633. In aanloop naar de Omgevingswet blijft dit ongewijzigd. Normaal gesproken vindt aanpassing van de wetgeving op normreferenties periodiek plaats. Zolang de wetgeving niet is aangepast, moeten de laboratoria NEN 6633 toepassen: de wetgeving is leidend, niet de status van de norm bij NEN. Het Nederlands normalisatie instituut mag NEN 6633 niet meer actief onderhouden, maar blijft de ingetrokken versie wel beschikbaar stellen via www.nen.nl. Zolang de wetgeving niet is aangepast, zal de verwijzing naar NEN 6633 in NEN documenten die in bepaalde wetgeving staan, niet worden aangepast.

Zijn NEN 6633:2006 en NEN-ISO 15705:2003 nog bruikbaar?

Ja, de normdocumenten zijn nog steeds bruikbaar. De documenten zijn gepubliceerd en verkocht en blijven geldig als document.  Niet eerder dan het moment waarop de Waterwet, Waterschapswet, Waterregeling, Activiteitenbesluit of verordeningen ed. wijzigen, wordt besloten om deze normen niet meer voor te schrijven en daardoor niet te gebruiken.  Veelal wordt naar de laatst uitgegeven versie verwezen of het publicatie jaar gebruikt om de geldige versie aan te duiden.

Kan nog naar de ingetrokken normen verwezen worden in wetgeving of verordeningen etc.?

Ja, er kan naar ingetrokken normen verwezen worden. De norm is met  bepaalde redenen ingetrokken. De markt/laboratoria zullen hierop reageren.  Beschikbaarheid van apparatuur or andere in de norm genoemde aspecten (chemicaliën) kunnen ervoor zorgen dat de norm niet meer kan worden uitgevoerd.

Kan ik een ingetrokken norm nog verkrijgen?

Ja, via de gangbare kanalen bij NEN is een ingetrokken norm beschikbaar. De NEN 6633:2006/A1:2007 is zelfs vrij beschikbaar in NEN Connect.

Meer informatie

Voor meer informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.


waterpijp

contactgegevens BVR

Postadres:
Rijkswaterstaat WNZ
Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT

Bezoekadres:
Laan op Zuid 45
3072 DB Rotterdam

Telefoon: 088 - 797 00 52

email: cdr-bvr@rws.nl