Algemene regels

Het Activiteitenbesluit geldt voor alle agrarische bedrijven. Voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen kunnen en naast de restricties die er zijn vanuit de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biocenen vanuit de Waterwet aanvullende eisen worden gesteld.

Agrarische bedrijven en het Activiteitenbesluit

Er worden zeven agrarische sectoren onderscheiden:

  • Kinderboerderij
  • Veehouderij
  • Loonwerker
  • Losse opslag (mest, kuilvoer, compost)
  • Glastuinbouw
  • Open teelt
  • Bedekte teelt

Meer informatie over de soorten sectoren is te vinden op de website van Infomil

Wat regelt het Activiteitenbesluit voor agrarische bedrijven?
Het bevat een algemeen deel en een activiteitendeel met voorschriften.
Op de website van Infomil pagina: Activiteiten en landbouw kunt u vinden welke activiteiten vallen onder het Activiteitenbesluit en wat deze regels zijn

Toepassen gewasbeschermingsmiddelen

Op grond van uitspraken van ondermeer het Europese Hof van Justitie en van de Raad van State kunnen er - naast de restricties welke zijn verbonden aan een toelating op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden - ook op grond van de Waterwet, vanuit de belangen van de bescherming van het oppervlaktewater, aanvullende eisen worden gesteld aan de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Instrumenten hiervoor zijn de watervergunning en algemene regels.

Instrumenten hiervoor zijn de watervergunning en algemene regels. Voor de beperking van de emissie naar het oppervlaktewater van gewasbeschermingsmiddelen vanuit agrarische bedrijven wordt vooral het instrument van de algemene regels toegepast. Inmiddels is er vanuit de EU ook regelgeving gekomen die het mogelijk maakt voor lidstaten om bovenop de toelating aanvullende milieumaatregelen te nemen (richtlijn 2009/128/EG over duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen)

Geschiedenis glastuinbouw

Als eerste zijn voor de glastuinbouw algemene regels vastgesteld in 1994 in het Lozingenbesluit WVO-Glastuinbouw. Dit besluit is opgevolgd door het Besluit van 21 februari 2002 (Stb 109, 2002), houdende regels voor glastuinbouwbedrijven en voor bepaalde akkerbouwbedrijven (Besluit Glastuinbouw). Per 1 januari 2013 is het Besluit glastuinbouw opgegaan in het Activiteitenbesluit.
In het Activiteitenbesluit worden regels gesteld ter beperking van de milieugevolgen van glastuinbouwbedrijven, bijv. door het stellen van afstandeisen en door beperkingen aan de emissie naar het oppervlaktewater.
Zie voor meer informatie: Agrarische activiteiten Open teelt.

Vanaf 1 maart 2000 was het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij van kracht, waarin voor een groot aantal andere agrarische teeltsectoren eisen waren opgenomen ter vermindering van de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Ook dit besluit is per 1 januari 2013 opgenomen in het Activiteitenbesluit. In het besluit zijn algemene regels opgenomen om enerzijds de emissies vanaf het erf en vanuit de bedrijfsgebouwen te beperken en anderzijds om het beperken van emissies vanaf de agrarische percelen. Met betrekking tot dit laatste zijn ondermeer technische eisen opgenomen ten aanzien van spuitapparatuur en kunstmeststrooiers, terwijl daarnaast ook teeltvrije zones langs watergangen worden voorgeschreven.
Als onderdeel van de technische eisen moeten vanaf 1 november 2001 voor neerwaarste bespuitingen onder ander driftarme spuitdoppen en kantdoppen worden gebruikt in een strook van 14 meter langs oppervlaktewater.