CIW 4 1988-12 Waterverontreinigingsproblematiek bij het stralen en conserveren van mobiele objecten

Bij conserveringswerkzaamheden aan schepen kan verontreiniging van het oppervlaktewater en de waterbodem optreden. De problematiek bij de grote Rotterdamse nieuwbouw en reparatiewerven is
reeds jaren bekend. De baggerspecie in de werkhavens is in vele gevallen dermate ernstig verontreinigd dat de specie in een speciaal ingerichte deponie moet worden geborgen. De laatste jaren is duidelijk geworden dat de problematiek zich tevens uitstrekt tot het onderhoud en de nieuwbouw van schepen voor de binnenvaart en pleziervaart. Overal, waar op oppervlaktewater of in de nabijheid ervan conserveringsactiviteiten plaatsvinden, vindt een emissie van milieubezwaarlijke stoffen plaats.