Risicotoolbox

Wat doet de applicatie?

De Risicotoolbox legt vast in welke mate de risico's veranderen bij het opstellen van gebiedsspecifieke eisen, de lokale maximale waarden (LMW's), in plaats van aan de normen uit het generieke toetsingskader. De Risicotoolbox berekent met de meest recente risicomodellen de ecologische en humane risico's.

De Risicotoolbox moet gebruikt worden bij het ontwikkelen en vaststellen van gebiedsspecifiek beleid wanneer de voorgestelde en vast te stellen lokale maximale waarden hoger zijn dan de maximale waarden onder generiek beleid.

Voor landbodem en waterbodem zijn aparte riscotoolboxen ontwikkeld:

  • Landbodem: Risicotoolbox bodem. Deze risicotoolbox wordt beheerd door het RIVM. Dit is een web applicatie.
  • Waterbodem: Risicotoolbox waterbodem. Deze risicotoolbox wordt beheerd door RWS leefomgeving WVL.

Volgens het Besluit bodemkwaliteit is voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel geen gebiedsspecifiek beleid mogelijk en zijn geen lokale normen toegestaan. Voor verspreiden van baggerspecie in zout oppervlaktewater is alleen een lagere LMW mogelijk. Voor toepassen van baggerspecie in oppervlaktewater en de ontvangende waterbodem en bij verspreiden van baggerspecie in zoet oppervlaktewater is alleen een LMW toegestaan tot en met de interventiewaarde. Met de inwerkingtreding van de Waterwet is voor oppervlaktewater de Wbb vervallen en dus ook het saneringscriterium. Een toetsing van lokale waarden aan een saneringscriterium is hierdoor eveneens vervallen, waardoor er alleen lokale waarden tot en met interventiewaarden niveau voor deze toepassingen kunnen worden toegelaten.

Voor toepassen van grond en voor de ontvangende bodem kunnen wel tot het saneringscriterium boven de interventiewaarden LMW’s worden vastgesteld.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

In het Besluit bodemkwaliteit krijgt het Bevoegd Gezag de mogelijkheid om Lokale Maximale Waarden (LMW) vast te stellen. De milieu hygiënische gevolgen van een LMW moeten worden bepaald met de risicomodule 'Gevolgen lokale maximale waarden', de Risicotoolbox. Dit is vastgelegd in paragraaf 4.8 van de Regeling bodemkwaliteit.

Afhankelijk van het compartiment “landbodem of waterbodem“ dient de juiste riscotoolbox te worden gebruikt. Hieronder staan de links weergegeven voor beide Risicotoolboxen.

Laatste nieuws

Er is momenteel geen nieuws.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de achtergronden bij de risicotoolbox, de werking van de risicotoolbox of de interpretatie van de berekeningsuitkomsten van de risicotoolbox? Neemt u dan contact op met het informatiepunt WVL.

Voor technische vragen of problemen met de risicotoolbox bodem kunt u terecht bij webmaster@risicotoolboxbodem.nl.

Voor technische vragen of problemen met de risicootoolbox waterbodem kunt u contact opnemen met het informatiepunt WVL.

Links

Riscotoolbox (land)bodem - Beheerder RIVM

Risicotoolbox waterbodem (stand alone versie) - Beheerder RWS WVL Leefomgeving

  • Download hier de zip-file met de benodigde bestanden en handleidingen

Documenten

Zie links

Systeemvereisten

Niet van toepassing

Download

Zie links