Waterveiligheid

Berekeningen over waterveiligheid worden binnen het Nationaal Water Model voor verschillende gebieden en met behulp van verschillende modellen gemaakt.

De waterveiligheidsmodellen in het Nationaal Water Model beslaan nu grofweg het Nederlandse zoete hoofdwatersysteem. Dit wordt gemodelleerd in verschillende deelgebieden:

  • Rijn (Rijntakken)
  • Maas
  • Rijn-Maasmond (RMM)
  • IJsselmeer
  • Markermeer
  • IJssel-Vechtdelta

De zoute wateren ontbreken: de kust, de Wadden, de Oosterschelde en Westerschelde. Ook ontbreekt een aantal Zeeuwse meren, de Veluwerandmeren en het Kadoelermeer. Deze gebieden worden in de toekomst ook stapsgewijs aan het Nationaal Water Model toegevoegd.

Overzicht van de gebieden voor waterveiligheid die op dit moment in het Nationaal Water Model aanwezig zijn.

Overzicht van de gebieden voor waterveiligheid die op dit moment in het Nationaal Water Model aanwezig zijn.

Waterveiligheidsmodellen

Op gebied van waterveiligheid gebruiken we in het Nationaal Water Model verschillende computermodellen. Het 2-dimensionale stromingsmodel WAQUA gebruiken we om de waterbeweging in de Rijntakken, Maasen IJssel-Vechtdelta te simuleren. Om de rekentijd van dit computermodel te verkorten, gebruiken we voor de Rijn-Maasmonding het 1-dimensionale programma Sobek. Voor het IJsselmeer en Markermeer maken we gebruik van een database met gegevens en rekenen we niet met een waterbewegingsmodel.

Waterstanden berekenen

Met deze modellen berekenen we verschillende waterstanden. Dit doen we aan de hand van een groot aantal combinaties van stochasten. Dat zijn omstandigheden die met een bepaalde kans voorkomen, zoals windsnelheid en rivierafvoer. Vervolgens gebruiken we computerprogramma Hydra-Zoet om op basis van waarschijnlijke en Maatgevende Hoogwaterstanden (MHW) en Hydraulische Belasting Niveaus (HBN’s) uit die stochasten verschillende terugkeertijden te berekenen. Met terugkeertijden bedoelen we de kans in jaren dat een gebeurtenis voorkomt. Bijvoorbeeld een waterstand die 1 keer per 10.000 jaar voorkomt.

Zo vormen WAQUA en/of SOBEK en Hydra-Zoet het hart van de rekentrein van de veiligheidsberekeningen.

Koppelen van gebieden in de modellen

Doorgaans gebruiken we per gebied een apart model voor onze berekeningen. Sommige gebieden zijn met elkaar verbonden. De uitkomst van het ene model wordt dan gekoppeld aan het andere model om een randvoorwaarde op te leggen aan dat model. Zo zijn de modellen van de Rijn en de Maas gekoppeld aan het model van de Rijn-Maansmonding. Het Rijntakkenmodel en het IJssel-Vechtmodel zijn niet gekoppeld, maar hebben wel een kleine overlap. Dit maakt het mogelijk te controleren op consistentie.

Handleiding workflows

De workflows van de veiligheidsmodellen worden in detail beschreven in de handleiding van het Nationaal Water Model. Deze vindt u op de website van Deltares: