Uitvoer

In 2018 zijn voor zoetwater nieuwe basisprognoses met het Nationaal Water Model berekend. Deze zijn gebaseerd op de geactualiseerde Deltascenario’s 2017 (pdf, 2.7 MB)  en Hunink et al, 2018, in prep. Ze vormen daarmee een update van de basisprognoses die in 2016 zijn berekend.
Er zijn in 2018 geen nieuwe basisprognoses voor veiligheid berekend.

Opvragen resultaten basisprognoses 2018

De rekenresultaten zijn in zip-bestanden beschikbaar. Download vanaf hier de beschikbare basisprognoses 2018.

Inhoud resultaten

Een beschrijving van de uitvoer van de basisprognoses vindt u in Beschikbaar gestelde rekenresultaten.  Een nadere uitleg van de uitvoerparameters staat in Uitvoerparameters Zoetwater.

De basisprognoses zijn beschikbaar in het zogenaamde NetCDF formaat. Meer informatie daarover vindt u op http://www.unidata.ucar.edu/netcdf/

Voor het verwerken van NetCDF’s van data naar informatie zijn meerdere tools beschikbaar

De volgende onderdelen van de basisprognoses 2018 zijn niet (vooralsnog) vrijgegeven:

 1. DRUK-PARIJS2050: het scenario DRUK-PARIJS wordt na verwachting begin 2019 opnieuw doorberekend en na analyse beschikbaar gesteld op de website. Uit de analyse van de eerste berekeningen van dit scenario bleek dat er aanpassingen in het modelconcept nodig zijn.
 1. Verzilting: De uitvoer van SOBEK-NDB (chlorideconcentraties in de Rijn-Maasmonding) zal in een later stadium beschikbaar worden gesteld.
 2. Temperatuur: er worden vooralsnog geen gegevens voor temperatuur beschikbaar gesteld. Deze resultaten moeten eerst nog nader geanalyseerd worden.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een uitwerking van de basisprognose zoetwater 2018:

Zoetwater - veranderingen grondwater tot 2050 (scenario Stoom)

Kwaliteitsborging en disclaimer

Voor de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van open data afkomstig van de overheid wordt verwezen naar https://www.rijksoverheid.nl/opendata/voorwaarden .

De uitvoer van de Basisprognoses 2018 is op dit moment nog uitsluitend geautomatiseerd gecontroleerd met behulp van een zogenaamde datavalidatietool (co-creatie van Deltares en Witteveen en Bos), aangevuld met enkele handmatige steekproeven; een meer vlakdekkende plausibiliteitscontrole van de uitvoer loopt nog.

Tijdens de geautomatiseerde datavalidatie zijn uitvoer-tijdreeksen op de volgende eigenschappen gecontroleerd:

 • Volledigheid; voor elke tijdreeks waarvoor periode en frequentie bekend zijn, werd getoetst of alle vereiste waarden beschikbaar zijn.
 • Acceptabele range; voor elke tijdreeks werd gecontroleerd of de waarde binnen een opgegeven range ligt. De boven- en ondergrens is per parameter in het algemeen of specifiek voor bepaalde locatie gedefinieerd.
 • Consistentie in de tijd; per tijdreeks werd gecontroleerd of het patroon gedurende de reeks vergelijkbaar is. Deze controle is bedoeld om afwijkingen te ontdekken in de sturing van kunstwerken en verstoringen in grondwaterpatronen .
 • Consistentie meteorologische data van de verschillende deelmodellen:
 • Controle of de neerslag-jaarsom altijd groter is dan 600 mm per jaar;
 • Vergelijking van neerslag en verdamping van LHM en LSMLT.

Daarnaast is voor een beperkt aantal parameter-locatie combinaties op de volgende eigenschappen gecontroleerd:

 • Dood-signaal; voor elke tijdreeks werd gecontroleerd of de waarde voldoende variatie heeft.
 • Uitbijter; voor elke tijdreeks werd gecontroleerd of de waarde een outlier is ten opzichte van omliggende waarden in de tijdreeks. Onverwachte uitschieters die nog wel binnen de opgegeven acceptabele range liggen, konden met deze controle worden gedetecteerd.
 • Staptrend; voor elke tijdreeks werd gecontroleerd of er een staptrend is, dat wil zeggen een abrupte stijging of daling van de waarde.

Daarnaast zijn handmatig enkele checks uitgevoerd:

 • Inlaat Gouda: reageert goed (i.c. inlaten van water stopt bij te hoge chloridegehalte), t.a.v. de duur dat er geen water wordt ingelaten is er wat onzekerheid.
 • Watervraag in Rivierenland: in de scenario’s Warm en Stoom wordt de watervraag lager, dit wordt veroorzaakt door een lagere koelwatervraag voor industrie langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

De uitvoer van de basisprognoses 2018 bevat onderstaande – mede door de datavalidatietool gesignaleerde – afwijkingen:

 • De zeespiegel in de invoer van het MODFLOW-model van de Referentie-situatie is op 0.00 m NAP ingesteld in plaats van de bedoelde 0.07 m NAP. Dit betekent dat er in de scenario's met een extra relatieve zeespiegelstijging van 7 cm wordt gerekend. De absolute zeespiegel in de scenario's is consistent met de gerapporteerde waarden.
 • In het klimaatscenario GL met zichtjaar 2050 (wordt gebruikt voor de scenario's Druk en Rust met zichtjaar 2050) staat het peil van de Oosterschelde en Westerschelde voor de zomerperiode iets te laag namelijk op 0.15m t.o.v. NAP in plaats van - gelijk aan het winterpeil - op 0.22m t.o.v. NAP. Er is geconstateerd dat in de andere klimaatscenario's (DPWH2050, en alle 4 '2100'-scenario's) het peil correct staat ingesteld.
 • Zie verder deze datavalidatietool-tabel (zip, 11 kB).

De nationale zoetwateranalyses in opdracht van het Deltaprogramma Zoetwater en uitgevoerd door Deltares in samenwerking met Rijkswaterstaat lopen nog. De rapportage komt in het voorjaar 2019 beschikbaar.

Vragen

Alle rekenresultaten zijn met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Mocht u toch nog onvolkomenheden vinden, of als u nog andere vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Water. Nader inhoudelijk geïnteresseerden kunnen ook modelschematisaties en software aanvragen. Uiteraard kan dat ook weer via de Helpdesk Water.