Invoer

Wat je invoert in een model, bepaalt uiteindelijk wat er berekend wordt. We beschrijven de belangrijkste componenten van de invoer van de basisprognose van 2018.

Scenarioafhankelijke invoer

De basisprognoses geven een voorspelling van de toekomstige situatie, gebaseerd op scenario’s. Het Nationaal Water Model gebruikt als invoer de zogeheten Deltascenario’s, een combinatie van klimaatscenario’s en socio-economische scenario’s (WLO-scenario’s). De basisprognoses 2018 zijn voor wat betreft de klimaatscenario’s gebaseerd op de KNMI’2014 scenario’s. Dit is ongewijzigd ten opzichte van de basisprognoses 2016. Voor wat betreft de socio-economische scenario’s zijn de Deltascenario’s geactualiseerd op basis van de nieuwe sociaaleconomische Welvaart- en Leefomgevings (WLO)-scenario's  van het CPB en het PBL,  Actualisering 2017 deltascenario's. (pdf, 2.7 MB)

De WLO scenario’s zijn vertaald naar verhaallijnen voor de 4 Deltascenario’s (Rust, Druk, Warm, Stoom) voor het zichtjaar 2050. Om in te kunnen spelen op het klimaatverdrag van Parijs, is een variant Parijs gemaakt. Deze is gebaseerd op het scenario Druk (zie Wolters et al, 2018). Voor een beschrijving van de modelinvoer voor het NWM van de geactualiseerde Deltascenario’s wordt verwezen naar Hunink et al (2018, in prep). De overige modelinvoer met betrekking tot de Deltascenario’s is niet gewijzigd ten opzichte van de basisprognoses 2016 en is beschreven in het rapport Deltascenario's - randvoorwaarden voor 100-jarige reeks. (pdf, 2.4 MB)

Referentiejaar 2017

Een andere belangrijke wijziging ten opzichte van de basisprognoses 2016 is het gekozen referentiejaar. De basisprognoses 2016 zijn gebaseerd op het referentiejaar 2015, de basisprognoses 2018 zijn gebaseerd op het referentiejaar 2017. Voor een beschrijving van de modelinvoer behorende bij het referentiejaar 2017 wordt verwezen naar Hunink et al (2018, in prep).

Basisprognoses 2018 gebaseerd op 100 jarige reeks

De basisprognoses 2018 zijn gebaseerd op een 100 jarige reeks over de periode 1911-2011. Dit in tegenstelling tot de basisprognoses 2016, die gebaseerd zijn op een 26-jarige reeks (1980-2006). Met de langere tijdreeks worden er meer karakteristieke droogtejaren doorgerekend in vergelijking met de kortere 26 jarige reeks.

Modelschematisaties: zoetwaterverdeling

Voor het onderdeel zoetwater worden de volgende modelversies gebruikt, zie ook het overzicht op de wiki van Deltares

  • LHM: versie 3.3.1.
  • LSM light: LSM-LT 1.2.485
  • SOBEK-Re 2.52.009 - NDB 1_1_0
  • LTM: LTM 1.0

In vergelijking met de basisprognoses 2016 is voor de basisprognoses 2018 gebruik gemaakt van een geactualiseerde modelschematisatie van het LHM: LHM versie 3.3. De basisprognoses 2016 zijn gebaseerd op LHM 3.02. Voor een beschrijving van de wijzigingen die doorgevoerd zijn in LHM 3.3 ten opzichte van LHM 3.02 wordt verwezen naar de betreffende documentatie op de website van het NHI. Voor wat betreft de overige modelschematisaties die voor de basisprognoses 2018 zijn gebruikt, is gebruik gemaakt van dezelfde modelversies als voor de basisprognoses 2016.