Uitvoer

In 2016 zijn de eerste basisprognoses van het Nationaal Water Model berekend. Ze vormen een update van de berekeningen van het Deltamodel, de voorganger van het Nationaal Water Model. Vanaf 2016 volgen periodiek nieuwe basisprognoses.

Opvragen resultaten

De vrijgegeven basisprognoses zoetwater 2016 zijn beschikbaar. De rekenresultaten zijn in zip-bestanden beschikbaar.

Download vanaf hier de  beschikbare basisprognoses.

Inhoud resultaten

Een beschrijving van de uitvoer van de basisprognoses vindt u in:

Ook is een beschrijving van de beschikbaar gestelde rekenresultaten beschikbaar.

De basisprognoses zijn beschikbaar in het zogenaamde NetCDF formaat. Meer informatie daarover vindt u op http://www.unidata.ucar.edu/netcdf/

Voor het verwerken van NetCDF’s van data naar informatie zijn meerdere tools beschikbaar

Voorbeelden

Een voorbeeld van een uitwerking van de basisprognose veiligheid:

Basispronoses Veiligheid - Resultaten

Bekijk voorbeelden op groot formaat voor zowel veiligheid als zoetwater

Kwaliteitsborging

Door experts van Rijkswaterstaat, Deltares, enkele waterschappen en provincies zijn de basisprognoses gecontroleerd op plausibiliteit. Daarbij is geconcludeerd dat deze geschikt zijn om de impact van de KNMI’ 14 scenario’s in beeld te brengen.

In onderstaande rapporten staan de controles beschreven. Daarbij is ook stil gestaan bij het toepassingsbereik van de basisprognoses. Er zijn aanbevelingen zijn gedaan voor toekomstige berekeningen met het Nationaal Water Model.

  1. Kwaliteitscontrole basisprognoses 2016 veiligheid (pdf, 6.4 MB)
  2. Kwaliteitscontrole basisprognoses 2016 zoetwater (docx, 4.7 MB)

Bruikbaarheid basisprognoses

De huidige basisprognoses leiden niet tot bijstelling van de uitvoering van het Deltaprogramma. Deze conclusie is getrokken na overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waterschappen en Staf Deltacommissaris.

Voor zoetwater geven de basisprognoses wel een eerste beeld van het effect van de nieuwe KNMI’14 klimaatscenario’s op de waterverdeling en –beschikbaarheid in Nederland. Maar ze geven nog niet voldoende informatie om hier ook beleidsconclusies aan te verbinden ten aanzien van het herijken van de zoetwateropgave en/of updaten van de voorkeurstrategie.

Voor waterveiligheid geldt hetzelfde. Ook hier zien we dat het KNMI ’14 klimaatscenario’s effect hebben op de waterveiligheid. Daarnaast werkt ook de aanpassing van de afvoerstatistiek door in de uitkomsten van de basisprognoses. Aanvullend moet gesteld worden dat de uitkomsten alleen relatief bruikbaar zijn en niet absoluut. Voor de exacte waterstanden is het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium Instrumentarium (WBI) meer geschikt.

Zie voor een nadere impactanalyse de rapporten

  1. Basisprognoses 2016 veiligheid (docx, 1.8 MB)
  2. Basisprognoses 2016 zoetwater (pdf, 5.2 MB)

Vragen

Alle rekenresultaten zijn met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Mocht u toch nog onvolkomenheden vinden, of als u nog andere vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Water.
Een overzicht met de meest gestelde vragen vindt u in deze FAQ.

Nader inhoudelijk geïnteresseerden kunnen ook modelschematisaties en software aanvragen. Uiteraard kan dat ook weer via de Helpdesk Water.