Waarom kiezen voor het Nationaal Water Model?

Klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen voor onze laagliggende delta. We hebben nu al te maken met zeespiegelstijging, hogere rivierwaterstanden en grotere weersextremen. Wat zijn daarvan de gevolgen, voor nu én in de toekomst? Het geavanceerde computermodel van het Nationaal Water Model helpt bij het beantwoorden van deze vragen.

Momenteel worden in Nederland nog verschillende modellen gebruikt ter ondersteuning van waterbeleid. Dat maakt de besluitvorming over te nemen maatregelen lastiger. Het Nationaal Water Model, ontstaan uit een samenwerking tussen verschillende overheden en kennisinstituten, wil niet alleen de ontwikkelaars van die modellen verbinden, maar ook de gebruikers ervan. Hoe meer organisaties de basisprognoses van het Nationaal Water Model gebruiken, des te groter de voordelen:

  • meer consistentie en uniformiteit
  • minder discussies over uitkomsten
  • kostenbesparing
  • reproduceerbaarheid van berekeningen, ook op de lange termijn
  • de mogelijkheid tot het vergelijken van projectuitkomsten
  • een nauwere samenwerking tussen de rijksoverheid, provincies en waterschappen

Het model is ontwikkeld voor beleidsmakers van de rijksoverheid, waterschappen en provinciale- en regionale overheden. Maar de resultaten zijn door iedereen te gebruiken. Het instrumentarium is flexibel, zodat modelcomponenten makkelijk kunnen worden vervangen. De berekeningen worden door het NWM gearchiveerd en zijn openbaar beschikbaar.

Het Nationaal Water Model presenteert regelmatig nieuwe toekomstverwachtingen, gebaseerd op de laatste stand van zaken. Meer informatie over deze basisprognoses vindt u hier.

Organisatie
De organisatie van het Nationaal Water Model is ondergebracht in de stuurgroep Regionale en Landelijke Modelinstrumentaria, waar zowel NWM als het NHI (Nederl..) en KWR verkenner zijn samengebracht. Deze stuurgroep bestaat momenteel uit de volgende organisaties: Rijkswaterstaat, het directoraat-generaal Ruimte en Water (DGWB) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze stuurgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. e kennisinstituten Wageningen Environmental Research en Deltares zijn eveneens betrokken bij de organisatie van het NWM.

Vragen?
Heeft u vragen over het (gebruik van het) Nationaal Water Model? Deze kunt u stellen via ons vragenformulier of het algemene telefoonnummer van de Helpdesk Water: 088-7977102.