Uitvoer Basisprognoses 2018 - Zoetwater

In 2018 en begin 2019 zijn voor Zoetwater nieuwe basisprognoses berekend met het Nationaal Water Model. Ze vormen daarmee een update van de toekomstverwachtingen die in 2016 zijn berekend. De basisprognoses zijn hieronder te downloaden.

Naast de gebruikelijke Deltascenario's (Druk, Rust, Warm en Stoom) is een ‘beleidsvariant Parijs’ uitgewerkt. In deze variant zijn de gevolgen van het klimaatakkoord van Parijs voor het waterbeheer berekend. Omdat de aannames in de Parijs-variant uitgaan van actieve beleidssturing om de gestelde doelen te halen, wordt het nadrukkelijk geen scenario genoemd. Het uitgangspunt van de beleidsvariant Parijs is: doen wat nodig is om te komen tot 80 tot 95% reductie van de broeikasgasemissie, conform het akkoord van Parijs, wat zou moeten leiden tot een maximale temperatuurstijging van 1.5 tot 2 graden Celsius.

Met het Nationaal Water Model (NWM) zijn tevens twee maatregelpakketten doorgerekend: het bestuurlijke Voorkeurspakket (VP) en een deel van het Economisch kansrijk pakket (EP). Deze rekenresultaten zijn eveneens hieronder te downloaden.

Resultaten
De uitkomsten van de basisprognoses zijn gebaseerd op het rapport geactualiseerde Deltascenario’s 2017 , het rapport ‘Vertaling van Deltascenario’s 2017 naar modelinvoer voor het Nationaal Water Model’  alsmede het rapport ‘uitgangspunten variant Parijs en zichtjaar 2100’.

Download de zip-bestanden:

Zoetwater - LHM

Zoetwater - LSMLT

Zoetwater - LTM

De volgende onderdelen van de basisprognoses 2018 zijn niet vrijgegeven:

 • Verzilting: gelet op de betrouwbaarheid van de modeluitkomsten voor wat betreft verzilting, is het advies deze resultaten alleen voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Daarom zijn deze resultaten alleen op aanvraag beschikbaar.
 • Landelijk Temperatuur Model: gelet op de betrouwbaarheid van de modeluitkomsten voor het Voorkeurs- (VP) en Economisch Pakket (EP), is het advies deze resultaten alleen voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Daarom zijn deze resultaten alleen op aanvraag beschikbaar

Inhoud resultaten

Een beschrijving van de uitvoer van de basisprognoses vindt u in Beschikbaar gestelde rekenresultaten. Een nadere uitleg van de uitvoerparameters staat in Uitvoerparameters Zoetwater.

De basisprognoses zijn beschikbaar in het zogenaamde NetCDF-formaat. Meer informatie daarover vindt u op http://www.unidata.ucar.edu/netcdf/

Voor het verwerken van NetCDF’s van data naar informatie zijn meerdere tools beschikbaar:

Uitwerking basisprognoses Zoetwater 2018

Kwaliteitsborging en disclaimer

Voor de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van open data afkomstig van de overheid wordt verwezen naar https://www.rijksoverheid.nl/opendata/voorwaarden .

De uitvoer van de Basisprognoses 2018 is eerst geautomatiseerd gecontroleerd met behulp van een zogenaamde datavalidatietool (co-creatie van Deltares en Witteveen en Bos), aangevuld met enkele handmatige steekproeven. Additioneel heeft een meer impliciete vlakdekkende plausibiliteitscontrole plaatsgevonden middels de analyse van de uitvoer van effectmodules, zie hiervoor de bijbehorende rapporten op https://www.deltaprogramma.nl/themas/zoetwater/onderzoeken.

Tijdens de geautomatiseerde datavalidatie zijn uitvoer-tijdreeksen op de volgende eigenschappen gecontroleerd:

 • Volledigheid; voor elke tijdreeks waarvoor periode en frequentie bekend zijn, werd getoetst of alle vereiste waarden beschikbaar zijn.
 • Acceptabele range; voor elke tijdreeks werd gecontroleerd of de waarde binnen een opgegeven range ligt. De boven- en ondergrens is per parameter in het algemeen of specifiek voor bepaalde locatie gedefinieerd.
 • Consistentie in de tijd; per tijdreeks werd gecontroleerd of het patroon gedurende de reeks vergelijkbaar is. Deze controle is bedoeld om afwijkingen te ontdekken in de sturing van kunstwerken en verstoringen in grondwaterpatronen .
 • Consistentie meteorologische data van de verschillende deelmodellen:
 • Controle of de neerslag-jaarsom altijd groter is dan 600 mm per jaar;
 • Vergelijking van neerslag en verdamping van LHM en LSMLT.

Daarnaast is voor een beperkt aantal parameter-locatie combinaties op de volgende eigenschappen gecontroleerd:

 • Dood-signaal; voor elke tijdreeks werd gecontroleerd of de waarde voldoende variatie heeft.
 • Uitbijter; voor elke tijdreeks werd gecontroleerd of de waarde een outlier is ten opzichte van omliggende waarden in de tijdreeks. Onverwachte uitschieters die nog wel binnen de opgegeven acceptabele range liggen, konden met deze controle worden gedetecteerd.
 • Staptrend; voor elke tijdreeks werd gecontroleerd of er een staptrend is, dat wil zeggen een abrupte stijging of daling van de waarde.

Daarnaast zijn handmatig enkele checks uitgevoerd:

 • Inlaat Gouda: reageert goed (i.c. inlaten van water stopt bij te hoge chloridegehalte), t.a.v. de duur dat er geen water wordt ingelaten is er wat onzekerheid.
 • Watervraag in Rivierenland: in de scenario’s Warm en Stoom wordt de watervraag lager, dit wordt veroorzaakt door een lagere koelwatervraag voor industrie langs het Amsterdam-Rijnkanaal.

De uitvoer van de basisprognoses 2018 bevat onderstaande – mede door de datavalidatietool gesignaleerde – afwijkingen:

 • De zeespiegel in de invoer van het MODFLOW-model van de Referentie-situatie is op 0.00 m NAP ingesteld in plaats van de bedoelde 0.07 m NAP. Dit betekent dat er in de scenario's met een extra relatieve zeespiegelstijging van 7 cm wordt gerekend. De absolute zeespiegel in de scenario's is consistent met de gerapporteerde waarden.
 • In het klimaatscenario GL met zichtjaar 2050 (wordt gebruikt voor de scenario's Druk en Rust met zichtjaar 2050) staat het peil van de Oosterschelde en Westerschelde voor de zomerperiode iets te laag namelijk op 0.15m t.o.v. NAP in plaats van - gelijk aan het winterpeil - op 0.22m t.o.v. NAP. Er is geconstateerd dat in de andere klimaatscenario's (DPWH2050, en alle 4 '2100'-scenario's) het peil correct staat ingesteld.
 • In LTM hoge (> 40 graden) watertemperaturen ter plaatse van enkele lozingspunten; deze hoge temperaturen  komen voor omdat er in LTM ter plaatse van deze lozingen vrijwel geen menging plaatsvindt; dit dient in een volgende versie van LTM te worden verbeterd door de lokale schematisaties hiervoor meer te detailleren. In de huidige versie van LTM treedt er enigszins stroomafwaarts wel menging op en komen deze hoge temperaturen niet voor.
 • Zie verder deze datavalidatietool-tabel (Excel bestand).

De nationale zoetwateranalyses in opdracht van het Deltaprogramma Zoetwater zijn door Deltares in samenwerking met Rijkswaterstaat uitgevoerd. De bijbehorende rapportages zijn beschikbaar op https://www.deltaprogramma.nl/themas/zoetwater/onderzoeken o.a. onder het kopje ‘Geactualiseerde knelpuntenanalyse voor het Deltaprogramma Zoetwater fase II’, inclusief de analyse van het DrukParijs en 2100 scenario.

Vragen?
Alle rekenresultaten zijn met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Mocht u toch nog onvolkomenheden vinden, of andere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Water. Geïnteresseerden kunnen hier ook modelschematisaties en software aanvragen.