Invoer basisprognoses 2018

Wat je invoert in een model, bepaalt uiteindelijk wat er berekend wordt. We beschrijven de belangrijkste componenten van de invoer van de basisprognoses van 2018, met Zoetwater als enige aandachtspunt.

De basisprognoses geven een voorspelling van de toekomstige situatie, gebaseerd op scenario’s. Het Nationaal Water Model gebruikt als invoer de zogeheten Deltascenario’s, een combinatie van klimaatscenario’s en socio-economische scenario’s (WLO-scenario’s).

De basisprognoses 2018 zijn voor wat betreft de klimaatscenario’s gebaseerd op de KNMI’2014-scenario’s. Deze zijn ook gebruikt voor de basisprognoses 2016. Voor de socio-economische scenario’s is gebruikgemaakt van de nieuwe Welvaart- en Leefomgeving-scenario's (WLO scenario’s) van het CPB en het PBL: Actualisering 2017 deltascenario's.

De WLO-scenario’s zijn vertaald naar verhaallijnen voor de 4 Deltascenario’s (Rust, Druk, Warm en Stoom) voor het zichtjaar 2050. Om in te kunnen spelen op het klimaatverdrag van Parijs is ook een Parijs-variant gemaakt.. Voor een beschrijving hiervan zie het rapport Uitgangspunten variant Parijs en zichtjaar 2100 . De overige modelinvoer met betrekking tot de Deltascenario’s is niet gewijzigd ten opzichte van de basisprognoses 2016 en is beschreven in het rapport Deltascenario's - randvoorwaarden voor 100-jarige reeks.

Referentiejaar 2017
Een andere belangrijke wijziging ten opzichte van de basisprognoses 2016 is het gekozen referentiejaar. De basisprognoses 2016 zijn gebaseerd op het referentiejaar 2015, de basisprognoses 2018 zijn gebaseerd op het referentiejaar 2017. Een beschrijving van de modelinvoer behorende bij het referentiejaar 2017 vindt u hier.

100-jarige reeks
De basisprognoses 2018 zijn gebaseerd op een 100-jarige reeks: van 1911 tot 2011. Dit in tegenstelling tot de basisprognoses 2016, die gebaseerd zijn op een 26-jarige reeks (1980-2006). Met de langere tijdreeks worden er meer karakteristieke droogtejaren doorgerekend in vergelijking met de kortere 26-jarige reeks. Een beschrijving van de wijze waarop voor deze 100-jarige reeks de modelinvoer is afgeleid is te vinden in dit document.

Afvoerreeksen Lobith en Monsin

Als representatie van het huidige klimaat zijn 100-jarige tijdreeksen met gemeten dagafvoeren gebruikt. Voor toekomstscenario’s zijn reeksen gegenereerd die passen bij de KNMI’14 scenario’s GL en Whdry (voor 2050 en 2100). Hiervoor is een transformatiemethode ontwikkeld. Dit is een statistische methode waarbij de parameters zijn afgeleid uit gesimuleerde tijdreeksen van dagafvoeren voor de Rijn bij Lobith (met het neerslag-afvoermodel HBV; simulatieperiode 1951-2006) en de Maas bij Monsin (HBV; simulatieperiode 1967-2006). Het statistische model is vervolgens toegepast op de 100-jarige meetreeksen van Rijn en Maas om zo toekomstige reeksen te genereren.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Methode voor het afleiden van een 100-jarige toekomstige afvoerreeks voor Lobith en Monsin.

Modelschematisaties: Zoetwater
Voor het onderdeel zoetwater zijn de volgende modelversies gebruikt (zie ook het overzicht op de wiki van Deltares):

  • LHM: versie 3.3.1.
  • LSM light: LSM-LT 1.2.485
  • SOBEK-Re 2.52.009 - NDB 1_1_0
  • LTM: LTM 1.0

In vergelijking met de basisprognoses 2016 is voor de basisprognoses 2018 gebruikgemaakt van een geactualiseerde modelschematisatie van het LHM: LHM-versie 3.3. De basisprognoses 2016 zijn gebaseerd op LHM 3.02. Voor een beschrijving van de wijzigingen die doorgevoerd zijn in LHM 3.3 ten opzichte van LHM 3.02, wordt verwezen naar de betreffende documentatie op de website van het NHI. De overige modelschematisaties voor de basisprognoses 2018 zijn ook gebruikt voor de basisprognoses 2016.