Basisprognoses 2018

De basisprognoses 2018 van het Nationaal Water Model bevatten modeluitkomsten voor Zoetwater voor 2017, 2050, 2085 en zichtjaar 2100 Ze geven inzicht in de veranderingen die Nederland op het gebied van zoetwaterverdeling te wachten staan.

Naast de gebruikelijke Deltascenario’s (Druk, Rust, Warm en Stoom) is een ‘beleidsvariant Parijs’ uitgewerkt. In deze variant zijn de gevolgen van het klimaatakkoord van Parijs voor het waterbeheer berekend. Omdat de aannames in de Parijs-variant uitgaan van actieve beleidssturing om de gestelde doelen te halen, wordt het nadrukkelijk geen scenario genoemd. Het uitgangspunt van de beleidsvariant Parijs is: doen wat nodig is om te komen tot 80 tot 95% reductie van de broeikasgasemissie, conform het akkoord van Parijs, wat zou moeten leiden tot een maximale temperatuurstijging van 1.5 tot 2 graden Celsius.

Download de modeluitkomsten. Meer informatie over de gegevens die zijn gebruikt bij de berekeningen, vindt u hier.

Er zijn in 2018 geen nieuwe basisprognoses voor Waterveiligheid doorgerekend. De basisprognoses 2016 voor Waterveiligheid zijn op de pagina  Uitvoer basisprognoses 2016 te vinden. Voor Waterkwaliteit zijn in 2019 basisprognoses berekend. Deze zijn in de loop van 2020 te downloaden via deze website.

De basisprognoses worden in eerste instantie geleverd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie gebruikt de basisprognoses voor het opstellen van landelijk beleid op het gebied van water. Zowel projecten op landelijk als op regionaal niveau kunnen de basisprognoses vervolgens gebruiken als invoer voor eigen modelberekeningen.