Basisprognoses 2018 - Zoetwater

De basisprognoses 2018 van het Nationaal Water Model bevatten modeluitkomsten voor Zoetwater voor 2017, 2050, 2085 en zichtjaar 2100. Ze geven inzicht in de veranderingen die Nederland op het gebied van zoetwaterverdeling te wachten staan.

Naast de gebruikelijke Deltascenario’s (Druk, Rust, Warm en Stoom) is een ‘beleidsvariant Parijs’ uitgewerkt. In deze variant zijn de gevolgen van het klimaatakkoord van Parijs voor het waterbeheer berekend. Omdat de aannames in de Parijs-variant uitgaan van actieve beleidssturing om de gestelde doelen te halen, wordt het nadrukkelijk geen scenario genoemd. Het uitgangspunt van de beleidsvariant Parijs is: doen wat nodig is om te komen tot 80 tot 95% reductie van de broeikasgasemissie, conform het akkoord van Parijs, wat zou moeten leiden tot een maximale temperatuurstijging van 1.5 tot 2 graden Celsius.

Met het Nationaal Water Model (NWM) zijn twee maatregelpakketten doorgerekend: het bestuurlijke Voorkeurspakket en een deel van het Economisch kansrijk pakket. Deze rekenresultaten zijn eveneens te downloaden. Lees hier een nadere beschrijving van de resultaten van de doorgerekende maatregelpakketten.  Ook is een beschrijving van de wijze van implementatie van de maatregelenpakketten in het Nationaal Water Model beschikbaar.

Download de modeluitkomsten. Meer informatie over de gegevens die zijn gebruikt bij de berekeningen, vindt u hier.

De basisprognoses worden in eerste instantie geleverd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie gebruikt de basisprognoses voor het opstellen van landelijk beleid op het gebied van water. Zowel projecten op landelijk als op regionaal niveau kunnen de basisprognoses vervolgens gebruiken als invoer voor eigen modelberekeningen.