Uitvoer Basisprognoses 2016

In 2016 zijn de eerste basisprognoses van het Nationaal Water Model berekend voor de onderdelen Zoetwater en Waterveiligheid. Ze vormen een update van de berekeningen van het Deltamodel, de voorganger van het Nationaal Water Model.[

De volgende rekenresultaten zijn in zip-bestanden beschikbaar:
Zoetwater - LHM

Zoetwater - Vonk

Veiligheid

De volgende onderdelen van de basisprognoses 2016 zijn niet vrijgegeven:

  1. RUST2050: uit analyse van de grondwaterstanden is gebleken dat een deel van de modelinvoer voor het scenario Rust 2050 niet correct is. Het betreft het landgebruik. Hierdoor zijn ook de berekende resultaten voor het wateraanbod en watertekort voor dit scenario niet betrouwbaar. Daarom is besloten om de resultaten van het Rust 2050 scenario niet beschikbaar te stellen.
  2. Verzilting: gelet op de betrouwbaarheid van de modeluitkomsten voor wat betreft verzilting, is het advies deze resultaten alleen voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Daarom zijn deze resultaten alleen op aanvraag beschikbaar. Aanvragen kan hier.
  3. Temperatuur: er worden geen gegevens voor temperatuur beschikbaar gesteld. Bij analyse zijn onjuistheden in de modelinvoer geconstateerd, hetgeen onbetrouwbare uitkomsten tot gevolg heeft

Inhoud resultaten

Een beschrijving van de uitvoer van de basisprognoses vindt u hieronder:

Ook is een beschrijving van de beschikbaar gestelde rekenresultaten beschikbaar.

De basisprognoses zijn beschikbaar in het zogenaamde NetCDF-formaat. Meer informatie daarover vindt u op http://www.unidata.ucar.edu/netcdf/.

Voor het verwerken van NetCDF’s van data naar informatie zijn meerdere tools beschikbaar. Deze vindt u hier:

Voorbeelden

Onderstaande graphic toont een voorbeeld van een uitwerking van de basisprognoses Waterveiligheid. De figuur toont de waterstandsverschillen voor toekomstscenario’s met veranderend klimaat ten opzichte van de huidige situatie. Bijvoorbeeld op de Waal in het Wh-scenario zijn er duidelijk hogere waterstanden te verwachten.

Basisprognoses Veiligheid - resultaten

Kwaliteitsborging

De basisprognoses 2016 zijn gecontroleerd op plausibiliteit door experts van Rijkswaterstaat, Deltares, enkele waterschappen en provincies. Daarbij is geconcludeerd dat de uitkomsten overeenkomen met wat verwacht kan worden gezien de invoer.

In de onderstaande rapporten staan de controles beschreven. Daarbij is ook stilgestaan bij het toepassingsbereik van de basisprognoses. Er zijn aanbevelingen gedaan voor toekomstige berekeningen met het Nationaal Water Model.

  1. Kwaliteitscontrole basisprognoses 2016 Waterveiligheid(pdf, 6.4 MB)
  2. Kwaliteitscontrole basisprognoses 2016 Zoetwater(docx, 4.7 MB)

Bruikbaarheid basisprognoses

De basisprognoses van 2016 leidden niet tot bijstelling van de uitvoering van het Deltaprogramma. Deze conclusie is getrokken na overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de waterschappen en de Staf Deltacommissaris.

Voor Zoetwater geven deze basisprognoses wel een eerste beeld van wat de nieuwe KNMI’14-klimaatscenario’s betekenen voor de waterverdeling en –beschikbaarheid in Nederland. Maar ze geven nog niet voldoende informatie om hier ook beleidsconclusies aan te verbinden ten aanzien van het herijken van de zoetwateropgave en/of het updaten van de voorkeurstrategie.

Voor Waterveiligheid geldt hetzelfde. Ook hier zien we dat de door het KNMI geschetste scenario’s effect hebben op de waterveiligheid. Aanvullend moet gesteld worden dat de uitkomsten alleen relatief bruikbaar zijn en niet absoluut. Voor de exacte waterstanden is het BOI: beoordelings- en ontwerpinstrumentarium)meer geschikt.

Zie de volgende rapporten voor een nadere impactanalyse:

  1. Basisprognoses 2016 Waterveiligheid
  2. Basisprognoses 2016 Zoetwater

Vragen
Alle rekenresultaten zijn met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Mocht u toch nog onvolkomenheden vinden, of andere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Water. Geïnteresseerden kunnen hier ook  modelschematisaties en software aanvragen. Een overzicht met de meestgestelde vragen vindt u in deze FAQ.