Invoer basisprognoses 2016

Wat je invoert in een model, bepaalt uiteindelijk wat er berekend wordt. We beschrijven de belangrijkste componenten van de invoer van de basisprognoses van 2016.

Schematisaties
Een belangrijk onderdeel van de invoer vormen de schematisaties. Die geven een driedimensionale beschrijving van de watergang waarin het water stroomt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de vorm en eigenschappen van de waterbodem, de dijken en de kades.

De schematisaties voor Waterveiligheid die we gebruiken voor de basisprognoses van 2016, zijn dezelfde als die we gebruikten in het Deltamodel. Ze representeren de actuele situatie (in dit geval de situatie van 2012 voor de Maas, Rijn en IJssel-Vechtdelta en 2015 voor de Rijn-Maasmonding), met daarbij de voorziene maatregelen in het kader van Maaswerken en Ruimte voor de Rivier (Van Walsem, 2013).

De volgende modellen zijn ingebouwd:

 1. Maas: waqua_maas_dmref12_5-v1
 2. Rijn: waqua_rijn_dmref12_5-v1
 3. IJVD:WAQUA_ijvd_dmref12_5-v3
 4. RMM: Sobek-RMM-ReferentieDPR2015 (zie ook 6.2 in configuratiehandleiding Nationaal Water Model).

Een nadere  beschrijving van de gebruikte modelschematisaties vind u hier.

Voor het Markermeer en IJsselmeer zijn geen nieuwe berekeningen gemaakt, maar gebruiken we een database fysica en meerpeilstatistiek.

Schematisaties Zoetwater

Voor het onderdeel zoetwater worden de volgende modelversies gebruikt:

 • LSM: versie 1.2. (De basis voor dit model is beschreven in het achtergronddocument LSM)
 • LSM light: LSM-LT 1.2
 • LHM: versie 3.02.
 • SOBEK-Re 2.52.009 - NDB 1_1_0
 • LTM: LTM 1.0

Scenarioafhankelijke invoer

De basisprognoses geven een voorspelling van de toekomstige situatie, gebaseerd op scenario’s. Voor de klimaatscenario’s maken we gebruik van de KNMI’2014-scenario’s. De sociaaleconomische situatie wordt beschreven in de WLO-scenario’s. In de basisprognose van 2016 is nog gebruikgemaakt van de WLO-scenario’s uit 2006.

Het Nationaal Water Model is de opvolger van het Deltamodel. In het rapport Update Deltascenario’s Nationaal Water Model is beschreven hoe de invoer van de basisprognoses binnen het Nationaal Water Model verschilt van het Deltamodel.

Het rapport beschrijft de volgende invoeren met betrekking tot Zoetwater:

 • neerslag en verdamping
 • zeespiegelstijging
 • rivierafvoeren
 • interne verzilting
 • externe verzilting
 • peilen hoofdwatersysteem
 • landgebruik en verhardingskaart
 • bodemdaling
 • onttrekkingen aan het oppervlaktewater
 • onttrekkingen aan het grondwater

In het rapport Update Deltascenario’s Nationaal Water Model kunnen de details per onderwerp worden nagegaan.


Op het gebied van waterveiligheid worden de volgende invoeren worden gerapporteerd:

 • zeespiegelstijging
 • afvoerstatistiek Lobith en Borgharen

In het rapport Deltascenario's 2012 - NHI modelinvoer staat een toelichting op de wijze waarop destijds de Deltascenario's zijn vertaald in het LHM.

Zeespiegelstijging

De zeespiegelstijgingen waarop de basisprognoses van 2016 zich baseren, staan hieronder afgebeeld. Deze zeespiegelstijgingen zijn ook gebruikt voor Zoetwater-berekeningen.

Tabel Zeespiegelstijging

Afvoerstatistiek Lobith en Borgharen

Voor de Rijn bij Lobith en de Maas bij Borgharen zijn met GRADE (Hegnauer et al, 2014) nieuwe afvoerstatistieken afgeleid voor de KNMI’14-scenario’s. Details met betrekking tot deze invoer staan eveneens in het rapport Update Deltascenario’s Nationaal Water Model (zie hierboven).