Agricom

Inleiding

AGRICOM staat voor AGRIcultural Cost Model. Het is een economisch model dat op basis van de resultaten van een hydrologisch model voor de onverzadigde zone een aantal kosten en baten voor de landbouwsector berekent.

agricom

Het Nationaal Hydrologisch Model levert informatie op dagbasis over de berekende beregening, verdampingsreductie (door droogte, verzilting, verdrassing of inundatie) en grondwaterstanden. Deze hydrologische informatie wordt voor AGRICOM zo nodig opgeschaald naar langjarige gemiddelden (als GLG en GHG) of decade waarden (verdamping). AGRICOM kan vervolgens de kosten van beregening en de schade aan landbouwgewassen berekenen.

Wat doet de applicatie?

AGRICOM wordt gebruikt om de landbouweconomische effecten te berekenen van hydrologische veranderingen. Het model dient ter ondersteuning bij beleidsvragen als:

  • hoe verandert de opbrengstderving bij klimaatsverandering
  • wat zijn kansrijke maatregelen om landbouwschade te voorkomen
  • wat zijn de neveneffecten voor de landbouw van anti-verdrogingsmaatregelen in natuurgebieden
  • hoe efficiënt is beregening

Agricom achtergrond

In AGRICOM zijn 3 methodes aanwezig. Eén voor het berekenen van beregeningskosten en 2 methodes voor het berekenen van gewasschades.

  • Methode I - langjarige gemiddelde gewasschade - berekent met gemiddelde grondwaterstanden en de “HELP tabellen” langjarig gemiddelde procentuele nat- en droogteschades. Met behulp van gemiddelde gewasprijzen worden deze schades gekapitaliseerd. Uitkomst is een langjarige nat- en/of droogte schade in euro’s
  • Methode II - gewasschade per jaar - berekent schades aan de hand van verdampingsreducties voor een individueel jaar. Met deze methode kunnen naast procentuele nat- en droogteschades ook zoutschades berekend worden. Kapitalisatie van de schade gebeurd door, aan de hand van gemiddelde gewas prijzen en de prijselasticiteit, de gewaswaarde voor een specifiek jaar te berekenen. (In een jaar met schaarste is een gewas duurder dan in een jaar van overvloed.) Uitkomst is een nat-, droogte-, en/of zout schade in euro’s voor een specifiek jaar.
  • Methode III - beregeningskosten - gebruikt beregeningscijfers van het NHI en berekent de bijbehorende beregeningskosten voor de agrarische sector.

De kleinste schaal waarop AGRICOM uitspraken doet is die van NHI districten (ca. 140) Hiervoor worden de berekenden waarden per plot (250 x 250 meter) opgeschaald. Per methode (menukeuze) wordt Agricom meer gedetaileerd doorgenomen.

Contact

Als u vragen heeft over Agricom kunt u dit aangeven via het contactformulier.

Download

Agricom handleiding