Nieuwsbrief Waterbodemimmissietoets 2018-1

nieuwsbrief-header

U krijgt deze nieuwsbrief om dat u volgens onze informatie de waterbodemimmissietoets in de periode 2015 - 2017 hebt gedownload of omdat u bij het voortraject of de workshops betrokken bent geweest.

Mocht u de waterbodemimmissietoets niet gebruikt hebben en in de toekomst niet wensen te gebruiken, dan kunt u deze e-mail als niet verzonden beschouwen. U kunt u zelf afmelden voor toekomstige nieuwsberichten. Mocht u de waterbodemimmissietoets verspreid hebben aan derden, bijv. collega’s, dan stellen wij het op prijs als u dit nieuwsbericht doorstuurt.

Nieuwe versie

Elk jaar zorgt RWS voor een nieuwe versie welke actueel is en de meest recente normen, waterkwaliteitsgegevens en beleidsontwikkelingen. Inmiddels kunt u de nieuwe versie downloaden. Tevens passen wij de waterbodemimmissietoets aan de hand van gebruikerservaringen. Daarom verzoeken we u om een enquêteformulier in te vullen dat niet meer dan 5 minuten van uw tijd vraagt. Zodoende kunnen wij de waterbodemimmissietoets in de toekomst beter laten aansluiten bij gebruikerswensen.

Wijzigingen

Hieronder vindt u de zaken die in de waterbodemimmisietoets gewijzigd zijn ten opzichte van de vorige versie:

 1. wijzigingen a.g.v. veranderde wet- en regelgeving
  • geen wijzigingen
 2. wijziging waterkwaliteitsgegevens,
  • Voor de Rijkswateren zijn de 3-jarige gemiddeldes die voor elk waterlichaam zijn opgenomen geactualiseerd op basis van de jaren 2014-2016.
 3. wijzigingen a.g.v. gebruikerservaringen
  • er waren geen gebruikerswensen die aanleiding gaven tot specifieke wijzigingen.
 4. technische verbeteringen (t.g.v. bugs, wenselijke software).
  • De bijdrage van huidige toplaag aan de zwevend stof concentratie in het water is gewijzigd. De vorige versie van de WIT telde de bijdrage van de waterbodem op bij de gemeten zwevend stof concentratie. De nieuwe versie 1.3 berekent de bijdrage van opwerveling van sediment apart zonder op te tellen bij de gemeten concentratie. Dat resulteert in een realistischer zwevend stof concentratie na de ingreep, namelijk de gemeten concentratie plus het verschil in opwerveling tussen voor en na de ingreep. Die berekening heeft ook effect op het berekening van de stofconcentraties.
  • WIT versie 1.2 rekende met een vast areaal voor en na de ingreep. Het aantakken van een geul leidt dus wel tot een extra vracht, maar die wordt niet verdeeld over een groter oppervlak en watervolume. In versie 1.3 wordt het totale natte oppervlak van het waterlichaam gevraagd en wordt verondersteld dat deelgebieden zonder ‘huidige’ toplaag leiden tot uitbreiding van het natte oppervlak van het waterlichaam.
  • De aanpak voor werkblad WITsediment (waarin een indicatorwaarde voor sediment wordt getoetst) is beter afgestemd op het werkblad WIT, waarin de normen in water worden getoetst.
  • Voor de opwerveling van sediment wordt gebruik gemaakt van de Kp-sediment i.p.v. de Kp-zwevendstof.
  • De check voor verslechtering (>10% concentratieverhoging) is veranderd. In WIT-versie1.2 was er altijd sprake van >10% concentratie verhoging indien er een deelgebied was zonder oude toplaag. In de WIT versie 1.3 wordt er een gewogen concentratieverhoging berekend op basis van gehalten en oppervlak. Ook de uitbreiding van het areaal wordt in deze berekening meegenomen.
  • Er zijn diverse details in de lay-out verbeterd.

Mocht u vragen hebben, dan kunt terecht op www.helpdeskwater.nl/waterbodemimmissietoets. Wij danken u voor uw bijdrage.