Waterbodemimmissietoets

Sinds 2011 is het Handboek Immissietoets van kracht voor zowel het Rijk als de Waterschappen. Het Handboek is een BBT document waaraan vergunningaanvragen van van (in)directe lozingen op het oppervlaktewater van zowel de rijkswateren als de regionale wateren moeten worden getoetst en geeft de uitgangspunten weer waar zowel een initiatiefnemer als het Bevoegd gezag aan gehouden is. De paragraaf waterbodemimmissietoets van het Handboek Immissietoets gaat over potentiële lozingen vanuit de waterbodem die als gevolg van een vergunningplichtige ingreep in het watersysteem wordt blootgelegd.