ABM - Algemene beoordelingsmethodiek

Wat doet de applicatie?

Voor de nieuwe ABM (De Algemene beoordelingsmethodiek) is een excel programma beschikbaar om de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels vast te stellen. Het betreft stoffen die door bedrijven gebruikt worden en vervolgens geloosd worden op het oppervlaktewater.

De ABM-tool deelt stoffen in waterbezwaarlijkheidklassen. De tool kan worden toegepast door aanvragers voor de onderbouwing van aanvraag van een lozingsvergunning en dor het bevoegd gezag ter verificatie.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De ABM is een belangrijk hulpmiddel voor de Waterwet-vergunningverlening en –handhaving, zowel voor de aanvrager van een vergunning als bevoegd gezag.

Laatste nieuws

Update van ABM-tool beschikbaar

De tool voor ABM-beoordeling, behorend bij het handboek ABM-beoordeling 2016, is vernieuwd.  Sinds de laatste update bestaat de mogelijkheid om door invoering van het CAS-nummer van een stof direct te checken of het gaat om een ZZS of niet. Deze informatie wordt direct door de tool gegenereerd. In de ZZS lijst aangeleverd door RIVM zijn echter voor enkele stoffen formatfouten opgetreden in de CAS-nummers, waardoor de selectie van ZZS stoffen op basis van CAS-nummers voor deze stoffen niet goed verloopt. Deze fouten zijn hersteld. Aanvullend zijn op basis van gebruikerservaringen nog een paar kleine wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de Engelstalige tool (GAM-tool).

Contact

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.

Handleidingen en opleidingen

De handleiding is opgenomen in de setup- en installatiepakket van ABM.

Systeemvereisten

De nieuwe excel tool kan worden gedraaid indien een complete versie van excel 2010 is geïnstalleerd.

Download

Download hier de (gezipte) excel-file met het programma.