ABM - Algemene beoordelingsmethodiek

Wat doet de applicatie?

Voor de nieuwe ABM (De Algemene beoordelingsmethodiek) is een excel programma beschikbaar om de waterbezwaarlijkheid van stoffen en mengsels vast te stellen. Het betreft stoffen die door bedrijven gebruikt worden en vervolgens geloosd worden op het oppervlaktewater.

De ABM-tool deelt stoffen in waterbezwaarlijkheidklassen. De tool kan worden toegepast door aanvragers voor de onderbouwing van aanvraag van een lozingsvergunning en door het bevoegd gezag ter verificatie.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De ABM is een belangrijk hulpmiddel voor de Waterwet-vergunningverlening en –handhaving, zowel voor de aanvrager van een vergunning als bevoegd gezag.

Updates ABM-tool

19 september 2019.

Diverse kleine wijzigingen doorgevoerd.

2 Augustus 2018.

  • Lijst van potentiële ZZS-stoffen is opgenomen in de tool
  • Er is een update doorgevoerd van de ZZS-lijst
  • In geval van een potentiële ZZS wordt dit aangegeven, maar het heeft GEEN invloed op de beoordeling in ABM klassen.

Januari 2018
In deze versie is een alert opgenomen in geval er sprake is van PMT (persistente mobiele toxische) stoffen. De tool filters nu alleen op persistentie en mobiel karakter. In geval dat sprake is van een stof die  niet afbreekbaar en die mobiel is (log Kow <1.5) dan wordt waarschuwing afgegeven m.b.t. mogelijke risico’s  bij de drinkwaterbereiding . Toxiciteit wordt door de ABM tool apart gedaan d.m.v. indeling tox-klasses (A1 t/m A4 of B1 t/m B4).

Contact

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.

Handleidingen en opleidingen

De handleiding is opgenomen in de setup- en installatiepakket van ABM.

Systeemvereisten

De nieuwe excel tool kan worden gedraaid als een complete versie van excel 2010 is geïnstalleerd.

Download

Download hier de (gezipte) excel-file met het programma.