Beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidsprogramma's

De uitvoering van Maaswerken, Ruimte voor de Rivier en het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 - de drie grote waterveiligheidsprogramma’s – is een eind op streek. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Twijnstra Gudde, in samenwerking met Sweco en Desicio, in 2016 een beleidsmatige tussenevaluatie uitgevoerd naar deze programma’s.

Grote lijn die op te maken valt is dat de drie programma’s goede resultaten hebben bereikt, zowel voor waterveiligheid als voor ruimtelijke kwaliteit. De evaluatie heeft 16 lessen opgeleverd. Daarnaast geven de onderzoekers 5 noties mee om over na te denken bij de aanpak van toekomstige opgaven. In het (nieuwe) HWBP wordt aan een aantal noties al invulling gegeven. Het voortrollend karakter maakt mogelijk dat adaptief kan worden meebewogen met nieuwe inzichten, onderzoeks- of beoordelings-resultaten.

De lessen en noties nodigen uit tot verdere doorontwikkeling. De aandacht voor inbedding van waterveiligheidsopgaven in gebiedsopgaven (en daarmee ook voor de rol van medeoverheden) en adaptieve uitvoering springen er hierbij uit. Meerdere opgaven worden in samenhang bekeken. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken en helderheid in verantwoordelijkheden, rollen en taken. Ook vraagt de in de evaluatie geconstateerde spanning tussen enerzijds scope en planning en anderzijds innovatie en meekoppelen om een verdere verdieping. Tot slot blijkt uit de evaluatie dat de status van ‘groot project’ voor een programma duidelijke voordelen heeft. Het geeft gestructureerd inzicht en overzicht, en houdt de waterveiligheidsaanpak op de politieke agenda.