Aan de slag met ruimtelijke adaptatie

Op Prinsjesdag is het vijfde Deltaprogramma aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit programma zijn vijf deltabeslissingen opgenomen, waaronder de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie. Hierin staan voorstellen om de ruimtelijke inrichting van ons land waterrobuust en klimaatbestendig te maken. Overheden en marktpartijen gaan daarmee de komende decennia aan de slag.

De ambities van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie zijn al langer bekend: in 2020 moet klimaatbestendig en waterrobuust inrichten een integraal onderdeel zijn van het beleid van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen om in 2050 klimaatbestendig ingericht te zijn. Maar hoe deze doelen kunnen worden bereikt is voor veel partijen nog onduidelijk. Op het Festival Ruimtelijke adaptatie op 9 oktober konden deelnemers kennismaken met nieuwe instrumenten, met de expertise en ervaringen van pioniers en met collega’s en vakgenoten die voor eenzelfde uitdaging staan.

Hanteerbaar

Deltacommissaris Wim Kuijken benadrukte op het festival dat een groot aantal mensen erkent dat de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie een van de belangrijkste beleidsbeslissingen is voor de toekomst van Nederland. “Het dringt bij steeds meer partijen door dat we niet langer kunnen volstaan met het voortdurend ophogen van onze dijken en er een andere aanpak en een ander instrumentarium nodig zijn.”
Pier Vellinga van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat vulde aan: “Met het programma Ruimtelijke adaptatie, dat voortvloeit uit de deltabeslissing, hebben we het probleem van de klimaatverandering hanteerbaar gemaakt. Voorheen was het alleen maar iets vreselijks dat ons overkomt. Nu is er ook het gevoel dat we iets kunnen doen. We kunnen tal van ruimtelijke maatregelen treffen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de stad en op het platteland.”

Kennisportaal

Tijdens het festival tekenden ruim honderd partijen een intentieverklaring om er samen voor te zorgen dat ons land in 2050 beter is ingericht tegen de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Een andere belangrijke gebeurtenis was het lanceren van het 'Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie (www.ruimtelijkeadaptatie.nl) door Kuijken en Vellinga. Op deze website is niet alleen allerlei kennis uit nationale en internationale onderzoeken gebundeld en toegankelijk gemaakt, maar zijn ook vele voorbeelden te vinden hoe overheden en marktpartijen aan de slag gaan met waterrobuust en klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. Verder staan er op de website allerlei instrumenten, zoals de stresstest klimaatbestendigheid voor bebouwde gebieden. Hiermee kunnen partijen niet alleen de plekken in kaart brengen die gevoelig zijn voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte, maar ook zien welke adaptatiemaatregelen ze kunnen nemen om deze plekken 'bestendig' te maken.

Ondersteuning

Partijen die waterrobuustheid en klimaatbestendigheid willen meenemen bij ruimtelijke ontwikkelingen, kunnen hierbij ondersteuning krijgen vanuit het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Zo kunnen ze de hulp inroepen van experts die advies geven over inhoudelijke en procesmatige vraagstukken. Verder kan een aantal projecten ondersteuning op maat krijgen. Het betreft projecten die wezenlijk bijdragen aan de benodigde verandering in denken en doen en een duidelijke voorbeeldwerking hebben op het gebied van klimaatbestendige stad, waterrobuust inrichten, vitale en kwetsbare objecten of slimme functiecombinaties. Meer informatie over de ondersteuning vanuit het stimuleringsprogramma is te vinden op het kennisportaal.