Betere afstemming water en ruimtelijke ordening met de nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet geeft meer mogelijkheden om waterbeheer en ruimtelijke ordening goed op elkaar af te stemmen. Dat verwacht Nicole Fikke van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Integraliteit is het sleutelwoord van de Omgevingswet. Fikke: "De nieuwe wet gaat uit van een integrale benadering van alle aspecten die de leefomgeving bepalen, zoals ruimtelijke ordening, water, natuur, bodem en milieukwaliteit. Fikke legt het verband met integraal waterbeheer: "Waterbeheerders gaan nu al uit van een integrale benadering van alle wateraspecten. Met de Omgevingswet gaat die aanpak breder gelden."

Waterschapsverordening

Volgens het wetsvoorstel moeten alle bestuursorganen straks bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden rekening houden met de taken van andere bestuursorganen. Fikke legt uit dat iedere partij hiermee nog beter invulling kan geven aan zijn verantwoordelijkheden: "Met dit uitgangspunt borgt de Omgevingswet bijvoorbeeld dat gemeenten bij het opstellen van een omgevingsvisie al in een vroeg stadium de waterbelangen borgen. Andersom geldt dat waterschappen bij het opstellen van de waterschapsverordening - de opvolger van de keur - rekening moeten houden met de taken van de gemeenten."

Sectorale belangen

Op termijn krijgt iedere gemeente één omgevingsplan in plaats van meerdere bestemmingsplannen. Dat geeft meer overzicht en maakt het afstemmen van sectorale belangen volgens Fikke gemakkelijker. Voor het waterbeheer ziet zij ook een ander voordeel: "In het omgevingsplan kunnen gemeenten ook aspecten van de leefomgeving opnemen die nu in aparte verordeningen staan, zoals de ligplaatsenverordening. Zo ontstaan nog meer mogelijkheden om wateropgaven te verbinden met andere opgaven." De overgang van de huidige bestemmingsplannen naar één omgevingsplan zal overigens geleidelijk verlopen.

Besparingsdoelen

Gemeenten zijn na 2020 niet meer verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan op te stellen, maar zullen dan nog steeds zaken op dat gebied willen regelen. "De vroegtijdige afstemming met onder meer het waterbeheer is dan ook op dat onderdeel van toepassing. Ook nu zijn waterschappen vaak wel betrokken bij rioleringsplannen, maar een watertoets is niet wettelijk vereist." Tot 2020 is het voor gemeenten nog verplicht een Gemeentelijk Rioleringsplan te hebben, om te laten zien dat zij in deze periode samen met de waterschappen de besparingsdoelen uit het Bestuursakkoord Water realiseren.

Minister

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft met de Unie van Waterschappen afspraken gemaakt over het verwerken van de waterbelangen in de nieuwe wet (zie de link hieronder). Het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet ligt op dit moment bij de Raad van State en wordt volgens planning dit jaar nog voorgelegd aan de Tweede Kamer. Daarnaast moet de regelgeving voor de uitvoering van de wet nog tot stand komen. Een hele klus: het is de bedoeling meer dan honderd bestaande AmvB´s terug te brengen tot een nieuwe set van slechts enkele AmvB´s. De Omgevingswet zal naar verwachting in 2018 in werking kunnen treden.

Bekijk de afspraken tussen de minister van Infrastructuur en Milieu en de Unie van Waterschappen.